Press

Hamilton meddelar att 20 av firmans partners är rankade som ledande och/eller rekommenderade advokater av Legal 500 2017

Hamilton med­de­lar att 20 av fir­mans part­ners är ran­ka­de som le­dan­de och/el­ler re­kom­men­de­ra­de ad­vo­ka­ter av Legal 500 2017, som pub­li­ce­ra­des idag. Vidare har samt­li­ga nio verk­sam­hets­om­rå­den hos Hamilton fått en myc­ket fin ran­king. Detta be­kräf­tar Hamiltons ställ­ning som en le­dan­de af­färsju­ri­disk ad­vo­kat­by­rå i Sverige med en hög ran­king av Hamiltons verk­sam­hets­om­rå­den och ju­ris­ter in­om bland an­nat bank & fi­nans, tvist­lös­ning och cor­po­ra­te/M&A.

“Rankingen som Legal 500 pub­li­ce­rar idag vi­sar på fir­mans bre­da och dju­pa kom­pe­tens in­om samt­li­ga rätts­om­rå­den och vi har åter­i­gen fått ett kvit­to på vårt star­ka kli­en­ter­bju­dan­de på mark­na­den.” –Johannes Ericson, Managing Partner, Hamilton.