Strong, knowledgeable and experienced

Chambers and Partners

Hamilton är en obe­ro­en­de ad­vo­kat­fir­ma känd för sin ju­ri­dis­ka ex­per­tis och rådgiv­ning av högs­ta kva­li­tet. Med er­far­na ad­vo­ka­ter och en stark värde­grund sva­rar fir­man upp mot kli­en­ter­nas höga krav på skick­lig­het och affärsförståel­se. Resultatet är en av de främs­ta affärsju­ri­dis­ka rådgi­var­na på mark­na­den.

Om Hamilton

Hamilton grun­da­des för över 50 år se­dan och har i mer än ett halvt se­kel be­trak­tats som en av de främs­ta af­färsju­ri­dis­ka råd­gi­var­na på mark­na­den. Hamilton er­bju­der spe­ci­a­li­se­rad af­färsju­ri­disk råd­giv­ning till sto­ra och me­del­sto­ra svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la kli­en­ter. Firman har age­rat råd­gi­va­re i fle­ra av de störs­ta och mest kom­plexa kli­entupp­dra­gen som fö­re­kom­mit i Sverige. Hamilton är en obe­ro­en­de ad­vo­kat­fir­ma och in­går in­te i nå­gon for­mell al­li­ans. Det möj­lig­gör sam­ar­be­ten med de ut­länds­ka ad­vo­kat­fir­mor och ex­per­ter som är bäst läm­pa­de för var­je spe­ci­fikt upp­drag.

Hamiltons kli­en­ter stäl­ler myc­ket höga krav av­se­en­de skick­lig­het, af­färs­för­stå­el­se och till­gäng­lig­het. För att sva­ra upp mot des­sa krav är er­far­na ad­vo­ka­ter all­tid del­ak­ti­ga i fir­mans upp­drag – det sä­ker­stäl­ler en ef­fek­tiv och trygg råd­giv­ning av högs­ta kva­li­tet.

Engagemanget för fir­mans med­ar­be­ta­re och de­ras ut­veck­ling ge­nom­sy­rar det in­ter­na ar­be­tet. Karriär- och kom­pe­tens­ut­veck­lings­pro­gram­met för Hamiltons bi­trä­dan­de ju­ris­ter, Hamilton Excellence, är till ex­em­pel ett av mark­na­dens mest am­bi­tiö­sa. Hamilton Excellence ska sä­ker­stäl­la att fir­man även fort­sätt­nings­vis är en plant­sko­la för mor­gon­da­gens stjär­nor.

Hamilton är känt för sin ju­ri­dis­ka ex­per­tis och råd­giv­ning av högs­ta kva­li­tet. Det åter­speglas bland an­nat i att fir­man har pro­por­tio­nellt sett flest ran­ka­de part­ners av Sveriges sto­ra af­färsju­ri­dis­ka ad­vo­kat­fir­mor.

Firmans al­la med­ar­be­ta­re strä­var ef­ter att Hamilton ska va­ra den högst an­sed­da och mest ef­ter­trak­ta­de af­färsju­ri­dis­ka råd­gi­va­ren och ar­bets­gi­va­ren i Sverige. Hamiltons vär­de­grund är stark och ge­nom­sy­rar he­la or­ga­ni­sa­tio­nen. Värdegrunden är ut­gångs­punk­ten i he­la verk­sam­he­ten och om­sätts i prak­ti­ken i var­je en­skilt kli­entupp­drag.