Om Cookies

Hamilton.se an­vän­der coo­ki­es. En coo­kie är en li­ten ofar­lig text­fil som webb­plat­sen spa­rar på din da­tor. Cookies an­vänds för att ge en be­sö­ka­re till­gång till oli­ka tek­nis­ka funk­tio­ner.

Om du in­te vill ta emot coo­ki­es kan funk­tio­nen lätt stäng­as av i din webb­lä­sa­re. Detta kan dock le­da till att den­na webb­plats in­te fun­ge­rar kor­rekt.