TMT | IP Partner

Thomas Nygren

Kontakt

D: +46 8 505 501 38

M: +46 70 892 55 24

thomas.nygren@hamilton.se

Thomas Nygren Thomas Nygren
TMT | IP Partner

Thomas Nygren

Thomas Nygren är part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp TMT | IP. Thomas är spe­ci­a­li­se­rad in­om TMT-relaterade trans­ak­ti­o­ner. Thomas har om­fat­tan­de er­fa­ren­het av råd­giv­ning till star­tup-bo­lag från ti­dig ka­pi­ta­lan­skaff­ning till ex­it. Han har även ge­di­gen er­fa­ren­het av öv­ri­ga TMT-relaterade om­rå­den såsom te­le­kom­frå­gor, da­ta­skydds­frå­gor (GDPR), e-han­del, ut­veck­lings- och li­cen­sie­rings­av­tal, me­di­a­re­la­te­ra­de av­tal samt kom­mer­si­el­la IP-frågor. Thomas är re­kom­men­de­rad av Legal 500.

Legal 500 Recommended lawyer 2019
 • CV

 • 1997–

  Partner, Hamilton

 • 1990–1997

  Associate, Hamilton

 • 1989–1990

  Fiskal, Svea Hovrätt

 • 1987–1989

  Notiarietjänstgöring

 • 1986

  Jur kand, Uppsala universitet