Konkurrens och upphandling Partner

Fredrik Linder

Kontakt

D: +46 8 505 501 15

M: +46 70 304 40 05

fredrik.linder@hamilton.se

Fredrik Linder Fredrik Linder
Konkurrens och upphandling Partner

Fredrik Linder

Fredrik Linder är part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Konkurrens och upp­hand­ling. Med över 20 års er­fa­ren­het är han en av Sveriges mest väl­re­nom­me­ra­de ex­per­ter in­om of­fent­lig upp­hand­ling. Fredrik fö­re­trä­der bå­de le­ve­ran­tö­rer och of­fent­lig sek­tor i al­la ty­per av upp­hand­lings­frå­gor. Han har va­rit om­bud i ett myc­ket stort an­tal dom­stols­pro­ces­ser av­se­en­de över­pröv­ning, ogil­tig­het och ska­de­stånd i sam­band med upp­hand­ling­ar. Han har ock­så om­fat­tan­de er­fa­ren­het av att han­te­ra EU- och kon­kur­rens­rätts­li­ga ären­den, in­ne­fat­tan­de bland an­nat för­värv­s­kon­troll, miss­bruk av do­mi­ne­ran­de ställ­ning och stats­stöd. Fredrik fö­re­trä­der re­gel­bun­det kli­en­ter in­om många oli­ka bran­scher, ex­em­pel­vis te­le­kom­mu­ni­ka­ti­on, lä­ke­me­del, me­di­cin­tek­nik, häl­so­vård och trans­port. Fredrik är topp­ran­kad bland ju­ris­ter in­om of­fent­lig upp­hand­ling av Chambers and Partners (Band 1) och är ran­kad som Leading in­di­vi­du­al av Legal 500. Han är även ran­kad som en le­dan­de ju­rist på om­rå­det av Who’s who Legal.

 

Chambers Europe Linder Legal 500 Leading Individual 2019
Skilled and experienced procurement lawyer who has talent for being spot-on in describing issues
Deliver a top-notch result
Gives clear and targeted advice
 • CV

 • 2004–

  Partner, Hamilton

 • 2000–2003

  Senior manager, Ernst & Young Law

 • 1994–1999

  Associate, Cederquist

 • 1995

  Trainee, Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för konkurrens

 • 1994

  Jur kand, Stockholms universitet