Studenter

Varje år rekryterar Hamilton 10 nyutexaminerade jurister och tingsnotarier

Hamilton erbjuder ett karriär- och kompetensutvecklingsprogram i världsklass

Bygg din karriär på Hamilton tillsammans med Sveriges ledande specialister

Bygg din kar­riär un­der din stu­di­e­tid

Vi er­bju­der dig som stu­dent an­pas­sa­de ut­veck­lings­möj­lig­he­ter be­ro­en­de på var i din ut­bild­ning du be­fin­ner dig. Genom an­pas­sa­de kar­riär­ut­veck­lings­möj­lig­he­ter vill vi ge dig som stu­dent vär­de­ful­la er­fa­ren­he­ter och kon­tak­ter för en fram­tid in­om af­fär­sju­ri­dik, och sam­ti­digt ta till va­ra på din ful­la po­ten­ti­al för max­i­mal ut­veck­ling av fir­man. Men oav­sett vil­ken ter­min du lä­ser är det ab­so­lut vik­ti­gas­te för Hamilton att byg­ga ett team som kän­ner att de vill va­ra en del av, tror på och stäl­ler sig bakom fir­mans vi­si­on. Genom det uppnår vi ett ge­nu­int en­ga­ge­mang för det vi gör, vå­ra kli­en­ter och för vår fir­ma, där var­je med­ar­be­ta­re stän­digt är en käl­la till kun­skap och ut­veck­ling.


Front Desk Trainee – för dig som är i bör­jan av di­na stu­di­er

En möj­lig­het för dig som är i bör­jan av di­na ju­ri­dik­stu­di­er och re­dan från ter­min 1 vill få prak­tisk er­fa­ren­het. Du in­går i re­cep­tions­tea­met och kom­mer re­pre­sen­te­ra Hamilton ut­åt mot kli­en­ter och and­ra be­sö­ka­re. Du spe­lar en cen­tral roll på fir­man och är i hän­del­ser­nas cent­rum då da­gar­na fylls med för­hand­ling­ar, kli­ent­mö­ten och kli­en­te­vent.


Excellence Trainee – för dig på ter­min 6 och upp­åt

Hamilton har all­tid sökt ef­ter topp­ta­lang­er som sik­tar högt. Vi er­bju­der dig från ter­min 6 möj­lig­het till bå­de ar­be­te och ut­bild­ning pa­ral­lellt med stu­di­er­na på ju­rist­pro­gram­met. Den an­tag­na kom­mer att ar­be­ta nä­ra fir­mans bi­trä­dan­de ju­ris­ter och part­ners i på­gåen­de upp­drag och till­de­las ju­ri­dis­ka ar­bets­upp­gif­ter som bå­de är ut­ma­nan­de och va­ri­e­ran­de. Studenten kom­mer att ar­be­ta grän­sö­ver­skri­dan­de för samt­li­ga verk­sam­hets­grup­per för att få till­gång till bå­de bred­den och dju­pet av de oli­ka verk­sam­hets­grup­per­nas spe­ci­a­list­kom­pe­tens. Studenten till­de­las en ad­vo­kat som men­tor som har rol­len att coacha och le­da i rätt rikt­ning un­der pro­gram­mets gång samt ge råd in­för fram­ti­den. Studenten kom­mer dess­utom att in­gå i fir­mans kar­riär-och kom­pe­tens­ut­veck­lings­pro­gram, Hamilton Excellence, som in­ne­bär till­gång till ett ge­di­get ut­bild­nings­pa­ket som är fram­ta­get för fir­mans bi­trä­dan­de ju­ris­ter. Programmet är där­med ut­for­mat för att va­ra en tyd­lig kar­riär­väg från ju­rist­stu­dent till bi­trä­dan­de ju­rist.

Här be­rät­tar Julia Hjorth Säker, Excellence Trainee 2018, om hen­nes upp­le­vel­se och vad det in­ne­bär att ha tjäns­ten som Excellence Trainee.


Summer Trainee – för dig på ter­min 6 och upp­åt

Som ju­rist­stu­dent får man säl­lan chan­sen att tes­ta på yr­ket i prak­ti­ken – på rik­tigt. Hamilton har ut­for­mat en som­mar­no­ta­ri­e­tjänst där du ar­be­tar in­te­gre­rat i team med Sveriges le­dan­de af­färsju­ris­ter i på­gåen­de upp­drag. Det här är en chans för dig som har stu­de­rat minst sex ter­mi­ner på ju­rist­pro­gram­met. Notarieperioden är sex vec­kor un­der ju­ni-au­gusti. Under he­la pe­ri­o­den får du ar­be­ta un­der led­ning av er­far­na ju­ris­ter från vå­ra oli­ka verk­sam­hets­om­rå­den. Till stöd för din ut­veck­ling får du även en bi­trä­dan­de ju­rist som fad­der.

Rekryteringsprocessen för som­ma­ren 2019 öpp­nar upp i ok­to­ber/no­vem­ber 2018.

Här be­rät­tar Stina Jansson, en av vå­ra som­mar­no­ta­ri­er 2017, om ut­ma­ning­ar­na, hur bil­den av li­vet på en ad­vo­kat­fir­ma har för­änd­rats och vad som har va­rit ro­li­gast.


Thesis Trainee – för dig som är i slut­ske­det av di­na stu­di­er

För dig som be­fin­ner dig i slut­ske­det av di­na stu­di­er på ju­rist­pro­gram­met kom­mer vi att er­bju­da dig möj­lig­he­ten att kom­bi­ne­ra ditt upp­sats­skri­van­de med prak­tik hos oss un­der 10 vec­kor. Du kom­mer att ar­be­ta i oli­ka ären­den för oli­ka verk­sam­het­grup­per och om du har ett sär­skilt in­tres­se in­om ett spe­ci­fikt rätts­om­rå­de får du möj­lig­het att för­dju­pa dig in­om det.


 

Karriär Publikationer

Intervju med Karolina Forssblad

Karolina Forssblad stu­de­rar ter­min 5 vid Lunds uni­ver­si­tet och var på Hamilton un­der ju­rist­pro­gram­mets ob­li­ga­to­ris­ka prak­tik­vec­ka un­der hösten 2018. Hur kom­mer det sig att du vil­le gö­ra prak­tik på Hamilton? Läs mer

Karriär Publikationer

Intervju med Mathilda Bandarian

Hur kom­mer det sig att du vil­le göra prak­tik på Hamilton? Jag tänk­te att det skul­le va­ra myc­ket värde­fullt att re­dan i början av ut­bild­ning­en få en in­blick i hur Läs mer

Hamilton Publikationer

Dags att välja inriktning i dina juridikstudier?

Dags att välja in­rikt­ning i di­na ju­ri­dik­stu­di­er? Ida på Bank & Finans och Josefin på Tvist re­der här ut vad ar­be­tet in­om de­ras rätts­områden egent­li­gen in­nebär och ger si­na bästa Läs mer

Karriär Publikationer

Intervju med sommarnotarie Stina Jansson

Vad har va­rit mest ut­ma­nan­de och läro­rikt? – Som som­mar­no­ta­rie på Hamilton pla­ce­ras du in­te i någon särskilt verk­sam­hets­grupp, ut­an ar­be­tar gränsöver­skri­dan­de in­om fle­ra ar­bets­grup­per. Det är något jag har upp­skat­tat Läs mer

Se mer