Varför Hamilton

Hos Hamilton blir du en vik­tig del av mark­na­dens främs­ta affärsju­ri­dis­ka rådgi­va­re. Vi drivs av ett ge­nu­int en­ga­ge­mang för det vi gör med målet att al­la ska nå sin ful­la po­ten­ti­al som in­di­vi­der och team.

100 %

100 % av Hamiltons verksamhetsområden är rankade av Chambers and Partners eller Legal 500

70 %

Hamiltons omsättningsökning på 70 % under 2016/2017 är störst bland svenska advokatfirmor under perioden

1

Hamilton avancerade flest placeringar i Mergermarkets Global & Regional M&A Report för 2017

Vår vi­sion vi­sar vägen – att va­ra den högst an­sed­da och mest ef­ter­trak­ta­de af­färsju­ri­dis­ka råd­gi­va­ren och ar­bets­gi­va­ren i Sverige

Det ab­so­lut vik­ti­gas­te för Hamilton är att byg­ga ett team som kän­ner att de vill va­ra en del av fir­mans vi­si­on och vär­de­ring­ar – det gäl­ler samt­li­ga med­ar­be­ta­re oav­sett roll el­ler funk­ti­on. Genom det uppnår vi ett ge­nu­int en­ga­ge­mang för det vi gör, vå­ra kli­en­ter och vår fir­ma.

Vi vill ock­så vi­sa vägen för dig som stu­dent och gui­da dig un­der di­na stu­di­er ge­nom att de­la vår kun­skap och er­fa­ren­het. Här kan du lä­sa när Hamiltons ju­rist­pa­nel ger dig som stu­dent vik­ti­ga tips. Vill du ve­ta mer om hur det är att ar­be­ta som ju­rist kont­ra plug­ga ju­ri­dik? Nu kan du ta del av vår vi­de­o­se­rie här!


Bli en av Sveriges bäs­ta af­färsju­ris­ter på en av Sveriges bäs­ta ad­vo­kat­fir­mor

Vi drivs av kun­skap, kva­li­tet och kul­tur. Därför er­bju­der vi – och för­vän­tar oss – en fan­tas­tisk per­son­lig ut­veck­ling för vå­ra med­ar­be­ta­re. Genom vårt om­fat­tan­de kar­riär- och kom­pe­tens­ut­veck­lings­pro­gram, Hamilton Excellence, ger vi vå­ra med­ar­be­ta­re verk­ty­gen för att bli mark­na­dens bäs­ta ju­ris­ter. Programmet in­ne­hål­ler pro­ces­ser och verk­tyg, steg för steg från an­ställ­ning ef­ter ju­ris­tex­a­men fram till en even­tu­ell part­ner-pröv­ning, och ska­par för­ut­sätt­ning­ar för dig att ut­veck­las och nå di­na kar­riär­mål. Du kom­mer även att in­gå i ett ak­tivt men­tor­skap.


Våra ran­king­ar ta­lar sitt tyd­li­ga språk

Samtliga verksamhetsgrupper hos Hamilton är högt ran­ka­de av de le­dan­de in­ter­na­tio­nel­la ran­kingin­sti­tu­ten. I de in­di­vi­du­el­la ran­king­ar­na är 21 av vå­ra 26 part­ners ran­ka­de, vil­ket är det pro­por­tio­nellt sett högs­ta an­ta­let ran­ka­de in­di­vi­der på den svens­ka mark­na­den.

Läs om Emil Hedberg, 34 år, re­dan part­ner och ut­nämnd till Next Generation lawy­er.

Hamilton med­de­lar att 20 av fir­mans part­ners är ran­ka­de av Legal 500.


Bild på några av Hamiltons jurister när de ger tips och råd

Vi job­bar mest med sto­ra in­ter­na­tio­nel­la pro­jekt som sät­ter teamwork i fo­kus

Teamwork på Hamilton in­ne­bär in­te ba­ra att ut­fö­ra ar­be­te till­sam­mans, ut­an även att de­la kun­skap och hjäl­pa varand­ra att nå vår ful­la po­ten­ti­al som in­di­vi­der och team.

Läs om hur vi hjälp­te MTGx att för­vär­va det tys­ka spel­bo­la­get InnoGames, en av värl­dens le­dan­de ut­veck­la­re av on­li­ne­spel.


Att va­ra en del av Hamilton in­ne­bär att du kom­mer byg­ga upp ett om­fat­tan­de nät­verk

Du kom­mer att lä­ra kän­na allt­i­från le­dan­de in­ter­na­tio­nel­la och svens­ka fö­re­tag och fi­nan­si­el­la in­sti­tu­tio­ner till topp­skik­tet av in­ter­na­tio­nel­la och svens­ka ad­vo­kat­fir­mor.


I Hamiltons hög­pre­ste­ran­de mil­jö är sam­man­håll­ning cen­tral

Därför um­gås vi även ut­an­för det dag­li­ga ar­be­tet. Vi ar­ran­ge­rar år­li­gen ge­men­sam­ma ski­d­re­sor och kon­fe­ren­ser till at­trak­ti­va res­mål, i mars 2018 åker vi till Saalbach, Österrike. För den id­rotts­in­tres­se­ra­de finns även Hamilton Sports Club, ett kon­cept som in­ne­hål­ler en mängd oli­ka ak­ti­vi­te­ter såsom in­ne­ban­dy­trä­ning var­je ons­dag, fot­bollstur­ne­ring­ar, ten­nis, golf och löp­trä­ning. Vi ar­ran­ge­rar ock­så fru­kost och af­ter work var­je fre­dag.


Att va­ra af­färsju­rist på Hamilton är kort sagt bland de mest spän­nan­de, ro­li­ga och ut­veck­lan­de rol­ler en ju­rist kan ha

 

Firman består av högt rankade affärsjurister som är hängivna sitt arbete med en inre drivkraft att överträffa sig själva

Charlotte Lavefjord - Chief human resources officer - Hamilton

Nyhetsbrev Student

Prenumerera för att få nyheter.

Namn
E-postadress
Examensdatum
Lärosäte
Karriär Publikationer

En inblick i arbetet med finansieringstransaktioner på Hamilton

Hamiltons ju­ris­ter Seyran Sahin, Associate, och Cristy Cross, Senior Associate, age­ra­de ny­li­gen nyc­kel­per­so­ner i en framgångs­rik fi­nan­sie­ring i sam­band med ett stort in­kråmsförvärv. Hamilton har va­rit ju­ri­diskt hu­vud­om­bud för en Läs mer

Karriär Publikationer

Rollen som mentor – engagemang i WCN’s mentorskapsprogram

Om: Christofer Hemsedahl ar­be­tar som Senior Associate in­om Hamiltons verk­sam­hets­grupp Insolvens och re­kon­struk­tion se­dan 2015. Han har en ex­a­men i Master of Law (LL.M.) och en Fil. Kand i före­tagse­ko­no­mi Läs mer

Karriär Publikationer

Summer Trainee på Hamilton – med Benjamin Johansson, 2018

Vad in­nebär det att va­ra Summer Trainee på Hamilton? Som Summer Trainee blir du till­de­lad en Associate som age­rar fad­der un­der din tid på fir­man. Faddern ger dig en in­tro­duk­tion Läs mer

Karriär Publikationer

Intervju med Sebastian Sederholm

Sebastian Sederholm stu­de­rar på ju­rist­pro­gram­met vid Stockholms uni­ver­si­tet och beräknas ta ex­a­men ja­nu­a­ri 2020. Sebastian börja­de på Hamilton hösten 2018 som Front Desk Trainee och tac­ka­de ny­li­gen ja till tjäns­ten Läs mer