Integritetspolicy

Vi på Hamilton vär­nar om vå­ra kli­en­ters, part­ners och an­ställ­das in­tegri­tet och är all­tid mån om att föl­ja gäl­lan­de data­skydds­re­gel­verk. Var och en har rätt till skydd av si­na per­son­upp­gif­ter.

Med an­led­ning av Europaparlamentets och rå­dets för­ord­ning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fy­sis­ka per­so­ner med av­se­en­de på be­hand­ling av per­son­upp­gif­ter och om det fria flö­det av så­da­na upp­gif­ter och om upp­hä­van­de av di­rek­tiv 95/46/EG (”Dataskyddsförordningen”) har Hamilton ut­ar­be­tat en po­li­cy av­se­en­de vår be­hand­ling av per­son­upp­gif­ter till kli­en­ter, sam­ar­bets­part­ners el­ler and­ra som vi kom­mu­ni­ce­rar med ge­nom vår verk­sam­het.

Personuppgifter är upp­gif­ter som kan an­vän­das för att iden­ti­fi­e­ra dig el­ler som an­nars kan kopp­las till dig. Du får ta del av den här po­li­cyn ef­tersom Hamilton kom­mer att be­hand­la di­na per­son­upp­gif­ter. Policyn av­ser att för­kla­ra för dig vad di­na per­son­upp­gif­ter kan kom­ma att an­vän­das till och hur, samt vil­ka rät­tig­he­ter du har och skyl­dig­he­ter Hamilton har med bak­grund av den­na per­son­upp­gifts­be­hand­ling. Hamilton är per­son­upp­gifts­an­sva­rig för den be­hand­ling som Hamilton ut­för och som be­skrivs häri. Om du har frå­gor an­gå­en­de be­hand­ling av di­na per­son­upp­gif­ter kon­tak­ta oss på pri­va­cy@ha­mil­ton.se.

1. Vilka per­son­upp­gif­ter som be­hand­las

1.1 Hamilton kom­mer främst be­hand­la per­son­upp­gif­ter som in­häm­tats från dig di­rekt i an­slut­ning till att vi va­rit i kon­takt med dig. Det kan ex­em­pel­vis ha va­rit i  ett upp­drag, ett sam­ar­be­te, en job­ban­sö­kan el­ler nå­gon an­nan si­tu­a­tion där vi fått till­gång till di­na per­son­upp­gif­ter. Personuppgifter Hamilton kan kom­ma att in­häm­ta från dig in­klu­de­rar:

 • grund­läg­gan­de in­for­ma­tion om dig såsom namn, per­son­num­mer och kon­takt­upp­gif­ter;
 • språk­pre­fe­rens, jobb­ti­tel, an­knyt­ning till verk­sam­het;
 • in­for­ma­tion om den verk­sam­het du äger, an­nars kon­trol­le­rar el­ler ar­be­tar på; el­ler
 • in­for­ma­tion om di­na ti­di­ga­re ar­bets­plat­ser el­ler en­ga­ge­mang

1.2 Du är in­te skyl­dig att läm­na per­son­upp­gif­ter till oss men ut­an att det sker kan vi in­te åta oss upp­drag, be­sva­ra för­fråg­ning­ar el­ler för and­ra än­da­mål kom­mu­ni­ce­ra med dig. När det gäl­ler po­ten­ti­el­la upp­drag hind­rar det oss från att ge­nom­fö­ra nöd­vän­dig jävs- och pen­ning­tvätts­kon­troll, vil­ket in­ne­bär att vi mås­te tac­ka nej till att åta oss upp­dra­get.

1.3 Vissa per­son­upp­gif­ter om dig kan vi ha in­häm­tat från and­ra käl­lor, såsom all­mänt till­gäng­li­ga sök­mo­to­rer, sek­tor­spe­ci­fi­ka ny­hets­brev, so­ci­al me­dia och in­for­ma­tion på din ar­bets­gi­vares hem­si­da. Det har då gjorts med än­da­må­let att fast­stäl­la din nu­va­ran­de pro­fes­sio­nel­la po­si­tion.

2.Varför di­na per­son­upp­gif­ter be­hand­las

2.1 Hamilton an­vän­der di­na per­son­upp­gif­ter i oli­ka syf­ten, men ex­em­pel­vis i syf­te att:

 • upp­fyl­la vå­ra skyl­dig­he­ter gente­mot dig, såsom att ut­fö­ra och ad­mi­ni­stre­ra upp­drag och ären­den el­ler att till­va­ra di­na in­tres­sen. Det kan ex­em­pel­vis ske ge­nom fak­tu­re­ring, kli­entre­gi­stre­ring el­ler fö­ran­de av kli­ent­kon­to;
 • upp­fyl­la de skyl­dig­he­ter vi har en­ligt lag; vil­ket in­ne­fat­tar att ge­nom­fö­ra ob­li­ga­to­risk jävs- och (i fö­re­kom­man­de fall) pen­ning­tvätts­kon­troll och för re­do­vis­nings- och fak­tu­re­rings­än­da­mål; och an­vän­da dem för af­färs- och me­tod­ut­veck­ling, mark­nads­a­na­lys, sta­tistik och risk­han­te­ring.
 • för att full­gö­ra det av­tal vi in­gått med dig el­ler din verk­sam­het;

2.2 Personuppgifter som Hamilton in­ne­har kom­mer att be­hand­las på nå­gon av föl­jan­de grun­der:

 • för att full­gö­ra det av­tal vi in­gått med dig el­ler din verk­sam­het;
 • för att full­gö­ra vå­ra skyl­dig­he­ter en­ligt lag;
 • för att skyd­da el­ler till­va­ra­ta di­na in­tres­sen;
 • du har läm­nat ditt sam­tyc­ke till att di­na per­son­upp­gif­ter be­hand­las för ett el­ler fle­ra spe­ci­fi­ka än­da­mål; el­ler
 • för att upp­fyl­la ett än­da­mål som upp­fyl­ler nå­got av vå­ra el­ler en tred­je parts be­rät­ti­ga­de in­tres­sen.

2.3 I vis­sa fall be­hand­las di­na per­son­upp­gif­ter för att till­go­do­se Hamiltons be­rät­ti­ga­de in­tres­se. Vårt be­rät­ti­ga­de in­tres­se gäl­ler när vi:

 • upp­fyl­ler vå­ra skyl­dig­he­ter mot vå­ra kli­en­ter på grund av upp­drag el­ler av­tal, vil­ket är en del av vår af­färs­verk­sam­het;
 • ar­be­tar med af­färs- och me­tod­ut­veck­ling, mark­nads­a­na­lys, sta­tistik och risk­han­te­ring;
 • be­hand­lar per­son­upp­gif­ter för di­rekt­mark­nads­fö­ring i form av t ex ny­hets­brev in­bjud­ning­ar till Hamiltons oli­ka events.

Vårt be­rät­ti­ga­de in­tres­se i ovanstå­en­de fall är att ge­nom­fö­ra vå­ra upp­drag som en del av af­färs­verk­sam­he­ten, ana­ly­se­ra och ut­veck­la verk­sam­he­ten samt för­med­la in­for­ma­tion till po­ten­ti­el­la kli­en­ter och and­ra om vad Hamiltons verk­sam­het går ut på och vil­ka tjäns­ter vi har att er­bju­da. När vi be­hand­lar di­na per­son­upp­gif­ter med stöd av vårt be­rät­ti­ga­de in­tres­se har du rätt att in­vän­da mot den­na be­hand­ling, för mer in­for­ma­tion se ne­dan un­der av­snitt 4.4.

Känsliga per­son­upp­gif­ter, in­klu­de­rat upp­gif­ter om med­lem­skap i fack­för­e­ning, upp­gif­ter om din häl­sa el­ler om ditt sex­u­al­liv el­ler din sex­u­el­la lägg­ning be­hand­las en­bart om du gett ditt ut­tryck­li­ga sam­tyc­ke till be­hand­ling­en, om vi ska kun­na full­gö­ra vå­ra skyl­dig­he­ter och rät­tig­he­ter in­om ex­em­pel­vis ar­bets­rät­ten el­ler om vi mås­te gö­ra det för att till­va­ra­ta el­ler fast­stäl­la di­na rätts­li­ga an­språk.

3. Hur di­na per­son­upp­gif­ter be­hand­las

3.1 Tillgång till per­son­upp­gif­ter

 • Hamilton är en­ligt ad­vo­ka­te­tis­ka reg­ler skyl­di­ga att iakt­ta sek­re­tess av­se­en­de all in­for­ma­tion vi be­hand­lar om dig om du in­te sam­tyckt till att gö­ra in­for­ma­tion till­gäng­lig.
 • Vi kom­mer in­te att läm­na ut per­son­upp­gif­ter till ut­om­stå­en­de an­nat än i de fall då:
 • det sär­skilt över­ens­kom­mits mel­lan Hamilton och dig;
 • när det in­om ra­men för ett visst upp­drag är nöd­vän­digt för att till­va­ra­ta di­na rät­tig­he­ter. Vi kan då kom­ma att läm­na ut di­na upp­gif­ter till dom­sto­lar, myn­dig­he­ter, mot­par­ter och mot­partsom­bud;
 • om det är nöd­vän­digt för att vi skall full­gö­ra lagstad­gad skyl­dig­het el­ler ef­ter­kom­ma myn­dig­hets­be­slut el­ler be­slut av dom­stol;
 • el­ler vi an­li­tar ut­om­stå­en­de tjäns­te­le­ve­ran­tö­rer som ut­för upp­drag för vår räk­ning. Vi har ex­em­pel­vis fle­ra le­ve­ran­tö­rer som till­han­da­hål­ler vå­ra IT-system, te­le­fona­bon­ne­mang och pro­gram­va­ror som kan kom­ma att be­hand­la di­na per­son­upp­gif­ter. Dessa le­ve­ran­tö­rer har ge­ne­rellt till­gång till in­for­ma­tion som finns och ge­ne­re­ras i de sy­stem som de till­han­da­hål­ler men får en­bart be­hand­la di­na per­son­upp­gif­ter när det är nöd­vän­digt för att le­ve­ran­tö­ren ska kun­na till­han­da­hål­la sin tjänst och får in­te an­vän­da di­na upp­gif­ter för eg­na än­da­mål.

3.2 Lagringstid

Hamilton kom­mer att spa­ra di­na per­son­upp­gif­ter så länge som upp­gif­ter­na be­hövs för det än­da­mål de sam­la­des in för el­ler om de be­hövs för att upp­fyl­la an­nat än­da­mål som in­te stri­der mot det än­da­må­let som de först sam­la­des in för. Hamilton kom­mer att ra­de­ra de upp­gif­ter som in­te läng­re be­hövs men kan kom­ma att be­hål­la vis­sa per­son­upp­gif­ter för att till­go­do­se krav en­ligt lag samt för att un­der­hål­la på­gåen­de re­la­tio­ner med den re­gi­stre­ra­de.

För kli­en­tä­ren­den kom­mer be­hand­ling att ske i en­lig­het med den skyl­dig­het som kom­mer av Vägledande reg­ler för god ad­vo­kat­sed. Det in­ne­bär att upp­gif­ter­na spa­ras un­der en tid om tio år från da­gen för ären­dets slut­fö­ran­de, el­ler den läng­re tid som på­kal­las av ären­dets na­tur. Uppgifter som be­hand­las i syf­te att ut­veck­la, ana­ly­se­ra och mark­nads­fö­ra ad­vo­kat­by­råns verk­sam­het spa­ras un­der en tid om ett år från ef­ter den se­nas­te kon­tak­ten.

Personuppgifter som mås­te spa­ras un­der en viss tid en­ligt lag, ex­em­pel­vis gäl­lan­de upp­drag, kom­mer att spa­ras även ef­ter att det av­slu­tats. Om du avan­mä­ler dig från att ta del av di­rekt­mark­nads­fö­ring el­ler lik­nan­de kom­mer upp­gif­ter­na ome­del­bart i det­ta hän­se­en­de att ra­de­ras.

Uppgifter som anges i rä­ken­ska­per­na och rä­ken­skaps­in­for­ma­tion spa­ras i sju år från det att rä­ken­ska­per­na upp­rät­ta­des en­ligt bok­fö­rings­la­gen.

4. Dina rät­tig­he­ter

4.1 Rätt till re­gis­terut­drag och rät­tel­se

Du har rätt att kost­nads­fritt be­gä­ra re­gis­terut­drag an­gå­en­de den per­son­upp­gifts­be­hand­ling som Hamilton ut­för an­gå­en­de dig. Om du an­ser att nå­gon el­ler någ­ra av de per­son­upp­gif­ter som Hamilton har an­gå­en­de dig är fel­ak­ti­ga kan du be­gä­ra att des­sa upp­gif­ter rät­tas. Hamilton kom­mer att rät­ta al­la per­son­upp­gif­ter som vi­sar sig va­ra fel­ak­ti­ga un­dan­ta­get de per­son­upp­gif­ter som en­bart be­hand­las för ar­ki­ve­rings­än­da­mål.

4.2 Rätt till ra­de­ring

Dina per­son­upp­gif­ter kom­mer in­te att be­va­ras un­der läng­re tid än vad som anges i av­snitt 3.2 och Hamilton kom­mer i öv­rigt att ra­de­ra per­son­upp­gif­ter på sätt som föl­jer av tillämp­lig lag­stift­ning. Du har dock rätt att krä­va ra­de­ring av fel­ak­ti­ga upp­gif­ter samt när be­hand­ling av per­son­upp­gif­ter in­te läng­re är nöd­vän­dig. Begäran om ra­de­ring kan även gö­ras för per­son­upp­gif­ter som be­hand­las med an­led­ning av be­rät­ti­gat in­tres­se.

4.3 Rätt till in­vänd­ning

Du har rätt att in­vän­da mot be­hand­ling som ut­förs med stöd av be­rät­ti­gat in­tres­se. Hamiltons be­hand­ling som sker med stöd av be­rät­ti­gat in­tres­se anges ovan un­der av­snitt 2.3 Rätten till in­vänd­ning in­ne­bär att du kan häv­da att Hamiltons be­hand­ling med stöd av be­rät­ti­gat in­tres­se in­te ska ske.

4.4 Rätt till be­gräns­ning av per­son­upp­gifts­be­hand­ling

Du har rätt att be­gä­ra be­gräns­ning av per­son­upp­gifts­be­hand­ling i föl­jan­de fall:

om du ifrå­ga­sät­ter rik­tig­he­ten av per­son­upp­gif­ter;

om per­son­upp­gifts­be­hand­ling­en är otillå­ten och du väl­jer be­gräns­ning av per­son­upp­gif­ter istäl­let för ra­de­ring;

om per­son­upp­gif­ter­na in­te läng­re be­hövs för de än­da­mål som de ti­di­ga­re be­hand­lats för men du be­hö­ver des­sa för eta­ble­ring el­ler, ut­ö­van­det av el­ler för­svar mot rätts­li­ga krav; el­ler

om du in­vänt mot be­hand­ling som stöd­jer sig på be­rät­ti­gat in­tres­se.

En be­gräns­ning av per­son­upp­gifts­be­hand­ling in­ne­bär att per­son­upp­gif­ter­na fort­sät­ter att lag­ras men i öv­rigt in­te be­hand­las vi­da­re av Hamilton ut­an ditt sam­tyc­ke.

4.5 Rätt till da­ta­por­ta­bi­li­tet

Du har rätt att be­gä­ra ut per­son­upp­gif­ter i ett struk­tu­re­rat, all­mänt an­vänt och ma­skin­läs­bart for­mat för de upp­gif­ter som du själv läm­nat till Hamilton i de fall des­sa upp­gif­ter be­hand­lats med an­led­ning av sam­tyc­ke från dig el­ler på grund av av­tal.

4.6 Rätt att åter­kal­la sam­tyc­ke

Om du har läm­nat ditt sam­tyc­ke till Hamilton har du rätt att åter­kal­la det­ta sam­tyc­ke. När du åter­kal­lar ditt sam­tyc­ke kom­mer den be­hand­ling som sam­tyc­ket av­såg upp­hö­ra och per­son­upp­gif­ter som sam­lats in med stöd av ditt sam­tyc­ke kom­mer att ra­de­ras un­der för­ut­sätt­ning att de in­te be­hövs för an­nat än­da­mål som Hamilton har rätt att be­hand­la di­na per­son­upp­gif­ter för.

4.7 Utövande av di­na rät­tig­he­ter

Om du vill ut­nytt­ja nå­gon el­ler fle­ra av di­na rät­tig­he­ter en­ligt ovan kon­tak­tar du oss, se punkt 6 ne­dan.

Hamilton kom­mer att be­hand­la en be­gä­ran från dig en­ligt det­ta av­snitt 4 skynd­samt. Om Hamilton in­te av­ser att be­vil­ja din be­gä­ran el­ler att in­te be­vil­ja den i sin hel­het kom­mer du in­for­me­ras om det­ta samt skä­len till be­slu­tet.

5. Behörig myn­dig­het

Om du är miss­nöjd med Hamiltons be­hand­ling av per­son­upp­gif­ter el­ler be­slut rö­ran­de en be­gä­ran i en­lig­het med punkt 4 har du all­tid rätt att vän­da dig till Datainspektionen för fram­fö­ran­de av kla­go­mål.

6. Hur du kon­tak­tar oss

Kontakta oss på pri­va­cy@ha­mil­ton.se el­ler adress ne­dan om du har någ­ra frå­gor rö­ran­de vår per­son­upp­gifts­be­hand­ling.

Personuppgiftsansvarig är Advokatfirman Hamilton KB, org. nr 969741-8540, Hamngatan 27, Box 715,
00 46 (0) 8 505 501 00, www.ha­mil­ton.se, pri­va­cy@ha­mil­ton.se