They are fast, correct and very knowledgeable

Chambers and Partners

Konkurrens och upphandling

Offentlig upp­hand­ling

Hamilton har un­der många år va­rit en le­dan­de råd­gi­va­re in­om of­fent­lig upp­hand­ling i Sverige. Hamiltons verk­sam­hets­grupp Konkurrens och upp­hand­ling an­li­tas re­gel­bun­det i stör­re upp­hand­ling­ar och kom­plexa ären­den, såsom PPP-, IT- och in­fra­struk­tur­pro­jekt. Varje år är grup­pens ju­ris­ter om­bud i ett stort an­tal över­pröv­nings­pro­ces­ser.

Hamilton bi­trä­der le­ve­ran­tö­rer och upp­hand­lan­de myn­dig­he­ter i al­la ty­per av upp­hand­lings­frå­gor, där­ibland:

 • Rådgivning in­för upp­hand­ling­ar; la­gar­nas tillämp­lig­het och un­dan­tag samt ut­form­ning av un­der­lag och av­tal
 • Rådgivning in­för an­buds­giv­ning; ut­form­ning av an­bud, stra­te­gis­ka över­vä­gan­den och kon­tak­ter med upp­hand­lan­de myn­dig­het
 • Genomförande av för­hand­ling­ar
 • Domstolsprocesser an­gå­en­de över­pröv­ning, ogil­tig­het av av­tal och ska­de­stånd
 • Offentlighets- och sek­re­tess­frå­gor
 • Rådgivning ef­ter av­slu­tad upp­hand­ling; ex­em­pel­vis tillämp­ning/för­änd­ring av upp­hand­lings­kon­trakt och ra­mav­tal

EU- och kon­kur­rens­rätt

Verksamhetsgruppen har mång­å­rig er­fa­ren­het av råd­giv­ning in­om EU- och kon­kur­rens­rätt. Gruppens ju­ris­ter fö­re­trä­der lö­pan­de kli­en­ter in­för EU-kommissionen, Konkurrensverket och ut­länds­ka kon­kur­rensmyn­dig­he­ter samt i dom­stol. Under de se­nas­te åren har grup­pen ex­em­pel­vis bi­trätt kli­en­ter i sam­band med en rad kom­plexa fö­re­tags­för­värv och kar­tel­lut­red­ning­ar.

Hamilton bi­trä­der i en rad oli­ka EU- och kon­kur­rens­rätts­li­ga frå­gor, där­ibland:

 • Företagsförvärv; an­mä­lan till EU-kommissionen el­ler na­tio­nell kon­kur­rensmyn­dig­het samt råd­giv­ning i trans­ak­tions­pro­ces­sen
 • Samarbetsavtal, li­cens­av­tal och jo­int ven­tu­res
 • Distributions- och åter­för­säl­jarav­tal
 • Processer i dom­stol el­ler skil­je­nämnd
 • Statsstöd och of­fent­lig sälj­verk­sam­het
 • Compliancearbete och be­döm­ning av kon­kur­rens­rätts­lig risk

Verksamhetsgruppen Konkurrens och upp­hand­ling fö­re­trä­der bå­de svens­ka och ut­länds­ka bo­lag, där­ibland någ­ra av värl­dens störs­ta bo­lag in­om si­na bran­scher. Gruppen sam­ar­be­tar re­gel­bun­det med öv­ri­ga verk­sam­hets­grup­per, ex­em­pel­vis Corporate | M&A vid fö­re­tags­för­värv och Tvistlösning i kon­kur­rens­rätts­li­ga skil­je­för­fa­ran­den och dom­stols­pro­ces­ser.

 

Aktuellt

Se mer

Kontakt