Easy to access, creative and keen to find solutions

Legal 500

Kapitalmarknad

Hamiltons verk­sam­hets­grupp Kapitalmarknad har om­fat­tan­de er­fa­ren­het av att struk­tu­re­ra och ge­nom­fö­ra al­la ty­per av ka­pi­tal­mark­nads­trans­ak­tio­ner och of­fent­li­ga upp­köp­ser­bju­dan­den. Gruppen an­li­tas av emit­ten­ter, emis­si­ons­ga­ran­ti­gi­va­re, bud­gi­va­re, mål­bo­lag, en­skil­da ak­tieä­ga­re, risk­ka­pi­tal­fö­re­tag och and­ra ka­pi­tal­mark­nads­in­tres­sen­ter. Juristerna i grup­pen till­han­da­hål­ler råd­giv­ning i stra­te­gis­ka och struk­tu­rel­la frå­gor och har ett lös­nings­o­ri­en­te­rat per­spek­tiv på ge­nom­fö­ran­det av trans­ak­ti­ons- och råd­giv­nings­upp­drag.

Hamilton fö­re­trä­der och råd­ger kli­en­ter i al­la ty­per av ka­pi­tal­mark­nads­upp­drag, där­ibland:

 •  Börsintroduktioner
 •  Företrädesemissioner
 •  Riktade emis­sio­ner
 •  Emission och pla­ce­ring av in­vest­ment gra­de- och high yi­eld-ob­li­ga­tio­ner
 •  Strukturering och pla­ce­ring av kon­ver­tib­ler, teck­nings­op­tio­ner och and­ra de­ri­va­t­in­stru­ment
 •  Emissionsgarantier
 •  Återköps- och in­lö­sen­pro­gram
 •  Lex Asea-utdelningar och del­ning­ar
 •  Omstruktureringar
 •  Publika ap­port­för­värv
 •  Offentliga upp­köp­ser­bju­dan­den
 •  Budrelaterade för­svars­stra­te­gi­er
 •  Aktie- och ak­ti­e­re­la­te­ra­de in­ci­ta­ments­pro­gram
 •  Årsstämmor
 •  Kapitalmarknadsreglering, in­ne­fat­tan­de mark­nads­miss­bruks-, of­fent­lig­gö­ran­de- och bo­lags­styr­nings­frå­gor

I trans­ak­tio­ner sam­ar­be­tar verk­sam­hets­grup­pens ju­ris­ter re­gel­bun­det med Hamiltons öv­ri­ga verk­sam­hets­grup­per, ex­em­pel­vis Bank och fi­nans, Corporate | M&A och Arbetsrätt, för att ge kli­en­ten trans­ak­ti­ons­stöd och råd­giv­ning som han­te­rar trans­ak­tio­nens al­la le­ga­la aspek­ter ge­nom en en­da kon­tak­ty­ta. Hamilton har även eta­ble­ra­de kon­tak­ter med le­dan­de ad­vo­kat­fir­mor i Europa, USA och and­ra ju­ris­dik­tio­ner. Det möj­lig­gör för grup­pen att bil­da trans­ak­ti­ons­team med le­dan­de ju­ris­ter i re­le­van­ta ju­ris­dik­tio­ner, ex­em­pel­vis i sam­band med 144A-erbjudanden och grän­sö­ver­skri­dan­de of­fent­li­ga upp­köp­ser­bju­dan­den.

 

Kontakt