Exceptionally good team with lawyers who are high-calibre across the board

Chambers and Partners

Bank och finans

Hamiltons verk­sam­hets­grupp Bank och fi­nans har om­fat­tan­de er­fa­ren­het av att struk­tu­re­ra och ge­nom­fö­ra oli­ka ty­per av fi­nan­sie­rings­trans­ak­tio­ner. Verksamhetsgruppen läm­nar även råd­giv­ning in­om ett brett spekt­rum av fi­nans­mark­nads­frå­gor. Gruppens ju­ris­ter an­li­tas av så­väl svens­ka som in­ter­na­tio­nel­la ban­ker och av and­ra fi­nan­si­el­la in­sti­tut. Bland grup­pens kli­en­ter märks ock­så kre­dit­fon­der, in­du­stri­fö­re­tag, fas­tig­hets­bo­lag, in­vest­ment­bo­lag, risk­ka­pi­tal­fö­re­tag, fond­bo­lag, mäk­lar­fir­mor, vär­de­pap­pers­för­val­ta­re, för­säk­rings- och åter­för­säk­rings­bo­lag, för­säk­rings­för­med­la­re och be­tal­nings­in­sti­tut. Juristerna i verk­sam­hets­grup­pen till­han­da­hål­ler råd­giv­ning i stra­te­gis­ka och struk­tu­rel­la frå­gor och har ett lös­nings­o­ri­en­te­rat per­spek­tiv på ge­nom­fö­ran­det av trans­ak­ti­ons- och råd­giv­nings­upp­drag.

Hamilton fö­re­trä­der och läm­nar råd­giv­ning till kli­en­ter i al­la ty­per av fi­nan­sie­rings­trans­ak­tio­ner och fi­nans­mark­nads­frå­gor, där­ibland:

 • Förvärvsfinansiering
 • Fastighetsfinansiering
 • Finansiella om­struk­tu­re­ring­ar
 • Generell ut­lå­ning och re­fi­nan­sie­ring
 • Tillgångsfinansiering, le­a­sing och flyg­plans­fi­nan­sie­ring
 • Exportkrediter
 • Garanti- och sä­ker­hets­frå­gor
 • Obligationsfinansiering
 • Etablering, av­veck­ling och för­värv av fi­nan­si­el­la verk­sam­he­ter
 • Övriga till­stånds- och till­syns­frå­gor
 • Gränsöverskridande verk­sam­het till och från Sverige
 • Interna go­ver­nan­ce- och com­pli­an­ce-frå­gor
 • Marknadsföring och för­sälj­ning av fi­nan­si­el­la in­stru­ment och för­säk­ring­ar
 • Avtal och tvis­ter in­om det fi­nan­si­el­la om­rå­det

Verksamhetsgruppens ju­ris­ter sam­ar­be­tar re­gel­bun­det med Hamiltons öv­ri­ga verk­sam­hets­grup­per. På så sätt får kli­en­ter­na stöd och råd­giv­ning in­om upp­dra­gets samt­li­ga le­ga­la aspek­ter ge­nom en en­da kon­tak­ty­ta. Hamilton har dess­ut­om väl eta­ble­ra­de kon­tak­ter med le­dan­de ad­vo­kat­fir­mor i Europa, USA och in­om and­ra ju­ris­dik­tio­ner. Det möj­lig­gör eta­ble­ring­ av mul­ti­na­tio­nel­la trans­ak­ti­ons- och råd­giv­nings­team i sam­band med grän­sö­ver­skri­dan­de fi­nan­sie­rings­trans­ak­tio­ner och fi­nans­mark­nads­frå­gor.

 

Kontakt