Allmänna villkor

Dessa vill­kor är tillämp­li­ga på samt­li­ga upp­drag som ut­förs av Hamilton Advokatbyrå Kommanditbolag, org. nr. 969741-8540 (”Advokatbyrån” el­ler ”vi”), ge­nom dess de­lä­ga­re och an­ställ­da för kli­ents räk­ning, så­vi­da in­te an­nat föl­jer av tving­an­de lag, god ad­vo­kat­sed el­ler sär­skilt av­tal. När Ni an­li­tar oss an­ses Ni där­med ha ac­cep­te­rat des­sa all­män­na vill­kor.

1. Allmänt

Advokatbyrån kom­mer, in­om ra­men för lag och god ad­vo­kat­sed, ef­ter bäs­ta för­må­ga till­va­ra­ta kli­en­tens in­tres­se. Detta in­ne­bär bl.a. att upp­drag kom­mer att ut­fö­ras med om­sorg, nog­grann­het och till­bör­lig skynd­sam­het samt med be­ak­tan­de av att kli­en­ten in­te åsam­kas onö­di­ga kost­na­der.

Innan ett upp­drag på­bör­jas fö­re­tar Advokatbyrån sed­van­lig kon­troll att in­te nå­gon in­tres­se­kon­flikt el­ler an­nat för­hål­lan­de fö­re­lig­ger som ut­gör hin­der en­ligt god ad­vo­kat­sed för Advokatbyrån att ta upp­dra­get. Sådan kon­troll kom­mer även att gö­ras un­der på­gåen­de upp­drag om nya om­stän­dig­he­ter fram­kom­mer. Om Advokatbyrån till följd av in­tres­se­kon­flikt el­ler an­nat för­hål­lan­de som in­ne­bär att Advokatbyrån en­ligt god ad­vo­kat­sed in­te kan fort­sät­ta på­bör­jat upp­drag har Advokatbyrån än­då rätt till er­sätt­ning för dit­tills ned­lagt ar­be­te och ned­lag­da kost­na­der, om Advokatbyrån in­te på grund av egen för­sum­mel­se in­lett upp­dra­get trots att in­tres­se­kon­flikt el­ler an­nat hin­der fö­relåg.

Vi ar­be­tar ge­men­samt för att er­bju­da Er den sak­kun­skap och de re­sur­ser som krävs i var­je en­skilt upp­drag. För att ut­veck­la vår för­stå­el­se för Er af­färs­verk­sam­het kom­mer en de­lä­ga­re att ut­ses till kli­en­t­an­sva­rig de­lä­ga­re. Den kli­en­t­an­sva­ri­ge de­lä­ga­ren har det över­gri­pan­de an­sva­ret för vå­ra tjäns­ter gente­mot Er. Det kom­mer ock­så att fin­nas en de­lä­ga­re som är an­sva­rig för vårt ar­be­te i var­je en­skilt upp­drag. Detta kan va­ra den kli­en­t­an­sva­ri­ge de­lä­ga­ren el­ler en an­nan de­lä­ga­re med re­le­vant sak­kun­skap.

Avtalet om upp­dra­get är ett av­tal med Advokatbyrån och in­te med nå­gon per­son som har an­knyt­ning till Advokatbyrån. Vi ac­cep­te­rar Ert upp­drag som ett upp­drag för Advokatbyrån och in­te för en en­skild per­son. Detta gäl­ler även om det är Er ut­tryck­li­ga el­ler un­der­för­ståd­da av­sikt att ar­be­tet ska ut­fö­ras av en el­ler fle­ra spe­ci­fi­ka per­so­ner. Advokatbyråns de­lä­ga­re och öv­ri­ga per­so­ner som ar­be­tar för Advokatbyrån om­fat­tas av des­sa vill­kor och des­sa per­so­ner har in­te un­der någ­ra om­stän­dig­he­ter nå­got per­son­ligt an­svar gente­mot Er, om in­te an­nat föl­jer av tving­an­de lag.

Enligt des­sa vill­kor ska al­la aspek­ter och frå­ge­ställ­ning­ar in­om en trans­ak­tion el­ler ett af­färs­upp­lägg an­ses va­ra ett en­da upp­drag även om upp­dra­get in­be­gri­per fle­ra ju­ri­dis­ka el­ler fy­sis­ka per­so­ner, han­te­ras av fle­ra oli­ka team in­om Advokatbyrån el­ler adres­se­rar fle­ra rätts­om­rå­den, samt även om fle­ra se­pa­ra­ta fak­tu­ror ställs ut el­ler om vi fö­re­trä­der fle­ra ju­ri­dis­ka och/el­ler fy­sis­ka per­so­ner.

2. Arvoden och kost­na­der

Vi strä­var ef­ter att till­han­da­hål­la råd­giv­ning till at­trak­ti­va ar­vo­den och vi är vil­li­ga att dis­ku­te­ra des­sa med Er. I sär­skil­da fall kan vi av­ta­la om en bud­get el­ler sär­skilt ar­vo­desar­range­mang. Våra ar­vo­den de­bi­te­ras en­ligt prin­ci­per som över­ens­stäm­mer med god ad­vo­kat­sed och fast­ställs ut­i­från ett fler­tal fak­to­rer, hu­vud­sak­li­gen ned­lagd tid, kom­plex­i­tet, den sak­kun­skap, skick­lig­het, er­fa­ren­het och de re­sur­ser som upp­dra­get krävt, de vär­den som upp­dra­get rör, even­tu­el­la ris­ker för Advokatbyrån, tids­press och upp­nått re­sul­tat. Advokatbyråns ti­mar­vo­den ju­ste­ras nor­malt en gång per år. Alla ar­vo­des­be­lopp anges ex­klu­si­ve mer­vär­desskatt och lik­nan­de skat­ter, vil­ka de­bi­te­ras en­ligt lag.

Utöver ar­vo­den de­bi­te­rar vi er­sätt­ning för nöd­vän­di­ga el­ler skä­li­ga kost­na­der. Det kan ex­em­pel­vis gäl­la re­gi­stre­rings­av­gif­ter, un­der­sök­nings­­kost­na­der, kost­na­der för and­ra råd­gi­va­re och fack­män, bud- och re­se­kost­na­der, kost­na­der för lo­gi, ko­pi­e­ring, fax och te­le­fon.

I dom­stols­pro­ces­ser och skil­je­för­fa­ran­den kan den för­lo­ran­de par­ten åläg­gas att be­ta­la den vin­nan­de par­tens rät­te­gångs­kost­na­der (in­klu­si­ve ad­vo­katar­vo­den). Det fö­re­kom­mer dock att den vin­nan­de par­ten in­te er­sätts för samt­li­ga rät­te­gångs­kost­na­der av mot­par­ten. Oavsett om Ni är vin­nan­de el­ler för­lo­ran­de part mås­te Ni emel­ler­tid er­läg­ga full be­tal­ning för de tjäns­ter vi ut­fört och för de kost­na­der vi haft i sam­band med vårt upp­drag.

Om vårt ar­vo­de och vå­ra kost­na­der ska fi­nan­sie­ras ge­nom att ni tar i an­språk en rätts­skydds­för­säk­ring mås­te ni fort­fa­ran­de er­läg­ga be­tal­ning för ar­vo­det och kost­na­der­na till den del de över­sti­ger vad som be­ta­las ur för­säk­ring­en.

3. Rapportering av moms­re­gi­stre­rings­num­mer

Vi är skyl­di­ga en­ligt lag att i vis­sa fall läm­na in­for­ma­tion till skat­te­myn­dig­he­ter­na om Ert moms­re­gi­stre­rings­num­mer och vär­det av de tjäns­ter som vi har le­ve­re­rat till Er. Genom att an­li­ta Advokatbyrån sam­tyc­ker Ni till att vi i en­lig­het med ak­tu­el­la reg­ler läm­nar så­dan in­for­ma­tion till skatte­myn­dig­he­ter­na.

4. Fakturering

Om vi in­te av­ta­lar an­nat fak­tu­re­rar vi må­nads­vis. På be­gä­ran till­han­da­hål­ler vi re­gel­bun­den in­for­ma­tion om upp­ar­be­ta­de ar­vo­den. I stäl­let för att fak­tu­re­ra ned­lagt ar­be­te un­der den ak­tu­el­la tids­pe­ri­o­den kan vi stäl­la ut en fak­tu­ra a con­to för vårt ar­vo­de. I så­da­na fall ska den slut­li­ga fak­tu­ran för upp­dra­get ange to­tal­be­lop­pet för vårt ar­vo­de från vil­ket det ar­vo­de som be­ta­lats a con­to dras av. I vis­sa fall kan vi be­gä­ra för­skott in­nan vi på­bör­jar vårt upp­drag. Förskott be­ta­las till ett kli­ent­me­dels­kon­to och kom­mer att an­vän­das till att re­gle­ra fram­ti­da fak­tu­ror. Totalbeloppet av vårt ar­vo­de för upp­dra­get kan bli hög­re el­ler läg­re än för­skotts­be­lop­pet. Om an­nat in­te av­ta­las för­fal­ler vå­ra fak­tu­ror till be­tal­ning 30 da­gar ef­ter fak­tu­ra­da­tum. Dröjsmålsränta de­bi­te­ras i en­lig­het med rän­te­la­gen (1975:635).

5. Identifiering av kli­en­ter

Vi är en­ligt lag skyl­di­ga att i sam­band med vis­sa upp­drag kon­trol­le­ra vå­ra kli­en­ters iden­ti­tet och ägar­för­hål­lan­den samt ta re­da på ar­ten av och syf­tet med ären­det in­nan upp­dra­get på­bör­jas. Vi kan där­för kom­ma att be om bland an­nat iden­ti­tets­hand­ling­ar av­se­en­de Er och an­nan per­son som för Er räk­ning är in­vol­ve­rad i upp­dra­get och, för en ju­ri­disk per­son, de fy­sis­ka per­so­ner som har den yt­ters­ta kon­trol­len där­ö­ver, lik­som om in­for­ma­tion och do­ku­men­ta­tion ut­vi­san­de var­i­från me­del och and­ra till­gång­ar kom­mer. Vi är även skyl­di­ga att ve­ri­fi­e­ra den in­for­ma­tion som läm­nas till oss och för det­ta än­da­mål kan vi kom­ma att in­häm­ta in­for­ma­tion från ex­ter­na käl­lor. All in­for­ma­tion och do­ku­men­ta­tion som vi in­häm­tat i sam­band med des­sa kon­trol­ler kom­mer vi att be­hål­la. Vi är en­ligt lag skyl­di­ga att an­mä­la miss­tan­kar om pen­ning­tvätt el­ler fi­nan­sie­ring av ter­ro­rism till Finanspolisen. Vi är ock­så för­hind­ra­de en­ligt lag att un­der­rät­ta Er om att miss­tan­kar fö­re­lig­ger el­ler om att an­mä­lan har gjorts el­ler kan kom­ma att gö­ras till Finanspolisen. För det fall miss­tan­ke om pen­ning­tvätt el­ler ter­ro­ris­m­fi­nan­sie­ring fö­re­lig­ger, är vi skyl­di­ga att av­bö­ja el­ler från­trä­da upp­dra­get. Vi kan in­te hål­las an­sva­ri­ga för ska­da som Ni för­or­sa­kas di­rekt el­ler in­di­rekt till följd av att vi iakt­ta­git de skyl­dig­he­ter som vi har upp­fat­tat ålig­ger oss en­ligt ovan. När Ni an­li­tar oss an­ses Ni där­med ha sam­tyckt till att vi be­hand­lar Era per­son­upp­gif­ter för de än­da­mål som anges i den­na punkt 5. Vi be­hö­ver som re­gel även be­hand­la Era fö­re­trä­da­res och verk­li­ga hu­vud­mäns per­son­upp­gif­ter för sam­ma än­da­mål och Ni an­sva­rar för att till­se att des­sa per­so­ner ac­cep­te­rar så­dan be­hand­ling.

6. Rådgivning

Vår råd­giv­ning är an­pas­sad till för­hål­lan­de­na i det en­skil­da upp­dra­get, de fak­ta som pre­sen­te­rats för oss samt de in­struk­tio­ner Ni ger oss. Vi har rätt att för­ut­sät­ta att des­sa om­stän­dig­he­ter, fak­ta och in­struk­tio­ner är full­stän­di­ga och kor­rek­ta. Därför kan Ni in­te för­li­ta Er på råd­giv­ning­en i ett an­nat upp­drag el­ler an­vän­da den för an­nat än­da­mål än det för vil­ket den läm­na­des. Vår råd­giv­ning i ett spe­ci­fikt upp­drag om­fat­tar in­te möj­li­ga skat­te­kon­se­kven­ser. Vi till­han­da­hål­ler in­te eko­no­misk el­ler re­do­vis­nings­mäs­sig råd­giv­ning och in­te hel­ler af­färs­mäs­si­ga re­kom­men­da­tio­ner om en viss in­ve­ste­ring el­ler trans­ak­tion ska ge­nom­fö­ras el­ler in­te. Om vi in­te sär­skilt av­ta­lat an­nat, åtar vi oss in­te att upp­da­te­ra de råd vi läm­nat med hän­syn till ef­ter­kom­man­de för­änd­ring­ar av rättslä­get.

Vi läm­nar en­dast råd om rättslä­get i Sverige och vi ger följakt­li­gen in­te råd om rättslä­get i nå­gon an­nan ju­ris­dik­tion. Baserat på vår all­män­na er­fa­ren­het av and­ra ju­ris­dik­tio­ner kan vi dock kom­ma att ut­tryc­ka upp­fatt­ning om ju­ri­dis­ka frå­gor i and­ra ju­ris­dik­tio­ner. Detta gör vi en­dast för att de­la med oss av vå­ra er­fa­ren­he­ter och det ut­gör in­te ju­ri­disk råd­giv­ning.

Information som pub­li­ce­ras på Advokatbyråns hem­si­da är en­dast av­sedd som all­män in­for­ma­tion och ut­gör in­te pro­fes­sio­nell ju­ri­disk råd­giv­ning. Det finns risk att in­ne­hål­let in­te är ut­töm­man­de el­ler helt upp­da­te­rat. Eventuellt an­vän­dan­de av in­for­ma­tion på Advokatbyråns hem­si­da sker på an­vän­da­rens egen risk.

7. Ansvarsbegränsning

Vårt an­svar för ren för­mö­gen­hets­ska­da som Ni vål­las till följd av fel el­ler för­sum­mel­se från vår si­da vid upp­dra­gets ut­fö­ran­de är be­grän­sat till di­rekt ska­da och ett be­lopp om högst 50 mil­jo­ner svens­ka kro­nor el­ler, om vårt ar­vo­de i det ak­tu­el­la upp­dra­get un­der­sti­ger en mil­jon svens­ka kro­nor, till ett be­lopp om högst fem mil­jo­ner svens­ka kro­nor. Vårt an­svar gente­mot Er ska re­du­ce­ras med al­la be­lopp som kan ut­fås en­ligt nå­gon för­säk­ring som Ni har teck­nat el­ler som har teck­nats för Er el­ler en­ligt av­tal el­ler ska­des­lös­hets­för­bin­del­se där Ni är part el­ler för­måns­ta­ga­re, om det in­te är ofören­ligt med Ert av­tal med en för­säk­rings­gi­va­re el­ler an­nan tred­je part el­ler om Era rät­tig­he­ter gente­mot en för­säk­rings­gi­va­re el­ler tred­je part in­skränks på grund av det­ta. Med un­dan­tag för vad som anges i tred­je styc­ket till den­na punkt 7 ska vi in­te ha nå­got an­svar gente­mot nå­gon tred­je man på grund av Er an­vänd­ning av do­ku­ment el­ler an­nan råd­giv­ning från Advokatbyrån.

Om vi, på Er be­gä­ran, i sär­skilt fall skrift­li­gen ac­cep­te­rar att tred­je man ska kun­na för­li­ta sig på ett do­ku­ment som ta­gits fram av oss el­ler råd­giv­ning som läm­nats av oss ska det­ta in­te öka el­ler i öv­rigt på­ver­ka vårt an­svar och vi ska en­dast va­ra an­sva­ri­ga gente­mot så­dan tred­je man i den ut­sträck­ning som vi är an­sva­ri­ga gente­mot Er. Alla be­lopp som be­ta­las till tred­je man till följd av det­ta an­svar ska i mot­sva­ran­de mån re­du­ce­ra vårt an­svar gente­mot Er och vice ver­sa. Inte un­der nå­got för­hål­lan­de upp­står dock nå­got kli­ent­för­hål­lan­de mel­lan oss och den­ne tred­je man.

Oavsett öv­ri­ga be­stäm­mel­ser i den­na punkt (punkt 7), an­sva­rar Advokatbyrån all­tid gente­mot Er för ska­dor or­sa­ka­de ge­nom upp­såt el­ler grov vårds­lös­het.

8. Samarbete med and­ra råd­gi­va­re

Vi bi­står Er gär­na med att fin­na och in­stru­e­ra and­ra råd­gi­va­re, i Sverige el­ler ut­om­lands, i sär­skil­da frå­gor. Om vi in­stru­e­rar, an­li­tar och/el­ler ar­be­tar till­sam­mans med and­ra råd­gi­va­re, ska des­sa råd­gi­va­re an­ses va­ra obe­ro­en­de av oss och vi tar in­te nå­got an­svar för att ha re­kom­men­de­rat dem till Er el­ler för råd som de ger. Vi an­sva­rar in­te för ar­vo­den el­ler kost­na­der som så­da­na råd­gi­va­re de­bi­te­rar. Uppdrag till oss att in­stru­e­ra råd­gi­va­re in­ne­fat­tar be­fo­gen­het för oss att ac­cep­te­ra en an­svars­be­gräns­ning för Er räk­ning. När vi in­stru­e­rar and­ra råd­gi­va­re kan vi på Er be­gä­ran in­häm­ta of­fer­ter på ar­vo­den från dem och/el­ler av­ta­la om ar­vo­den med dem. Även om vi kan bi­stå Er vid dis­kus­sio­ner med and­ra råd­gi­va­re tar vi in­te nå­got an­svar för så­da­na of­fer­ter och/el­ler av­tal. Om fle­ra råd­gi­va­re är an­sva­ri­ga gente­mot Er för en ska­da som drab­bat Er ska vårt er­sätt­nings­an­svar be­grän­sas till den an­del av ska­dan som mot­sva­rar vårt ar­vo­de i för­hål­lan­de till samt­li­ga an­sva­ri­ga råd­gi­vares ar­vo­den sam­man­räk­na­de (oav­sett om des­sa and­ra råd­gi­va­re har ute­slu­tit el­ler be­grän­sat sitt an­svar el­ler skul­le va­ra oför­mög­na att be­ta­la sin del av det to­ta­la kra­vet).

9. Kommunikation

Vi kom­mu­ni­ce­rar med vå­ra kli­en­ter och and­ra som är in­vol­ve­ra­de i ett upp­drag på fle­ra sätt, bland an­nat via Internet och e-post. Detta in­ne­bär ris­ker ur sä­ker­hets- och sek­re­tes­syn­punkt. Vi på­tar oss ing­et an­svar för des­sa ris­ker. Om Ni skul­le fö­re­dra att vi in­te kom­mu­ni­ce­rar via Internet el­ler e-post i sam­band med ett upp­drag, ber vi Er att med­de­la upp­drags­an­sva­rig de­lä­ga­re det­ta. Våra spam- och vi­rus­fil­ter och and­ra sä­ker­hets­an­ord­ning­ar kan ibland av­vi­sa el­ler fil­tre­ra bort le­gi­tim e-post. Ni bör där­för föl­ja upp vik­tig e-post via te­le­fon.

10. Immateriella rät­tig­he­ter

Upphovsrätt och and­ra im­ma­te­ri­el­la rät­tig­he­ter till de ar­bets­re­sul­tat vi ge­ne­re­rar i ett upp­drag till­hör oss men Ni har rätt att an­vän­da re­sul­ta­ten för de än­da­mål för vil­ka de ta­gits fram. Om in­te an­nat sär­skilt av­ta­lats, får in­te nå­got do­ku­ment el­ler an­nat ar­bets­re­sul­tat som ge­ne­re­rats av oss ges all­män sprid­ning el­ler an­vän­das för mark­nads­fö­rings­än­da­mål.

11. Sekretess

Vi skyd­dar på lämp­ligt sätt och i en­lig­het med god ad­vo­kat­sed den in­for­ma­tion som Ni läm­nar till oss. I vis­sa fall ålig­ger det oss emel­ler­tid en­ligt lag att läm­na ut så­dan in­for­ma­tion. Härutöver tillå­ter god ad­vo­kat­sed att vi läm­nar ut så­dan in­for­ma­tion i vis­sa si­tu­a­tio­ner. I de fall vi ut­för ett upp­drag för fler än en kli­ent har vi rätt att läm­na ut så­dant ma­te­ri­al och an­nan in­for­ma­tion som en av kli­en­ter­na läm­nat till oss till de and­ra kli­en­ter­na. I vis­sa fall har vi dess­utom en­ligt god ad­vo­kat­sed en skyl­dig­het att del­ge de and­ra kli­en­ter­na så­dant ma­te­ri­al och in­for­ma­tion.

Om vi i upp­dra­get an­li­tar el­ler sam­ar­be­tar med and­ra råd­gi­va­re el­ler fack­män har vi rätt att läm­na ut så­dant ma­te­ri­al och an­nan in­for­ma­tion som vi an­ser kan va­ra re­le­vant för att råd­gi­va­ren el­ler fack­man­nen ska kun­na läm­na råd till el­ler ut­fö­ra and­ra tjäns­ter åt er.

När ett ären­de bli­vit all­mänt känt har vi rätt att i vår mark­nads­fö­ring läm­na in­for­ma­tion om vår med­ver­kan och om and­ra re­dan all­mänt kän­da upp­gif­ter. I des­sa si­tu­a­tio­ner får vi ock­så, så­vi­da Ni in­te med­de­lar oss an­nat, vi­sa Era lo­go­ty­per i vårt mark­nads­fö­rings­ma­te­ri­al. Detsamma gäl­ler även i för­hål­lan­de till ett ären­de som in­te är all­mänt känt om Ni sam­tyckt till att vi of­fent­lig­gör vår med­ver­kan.

12. Intressekonflikter

Vi kan va­ra för­hind­ra­de att åta oss ett upp­drag om det fö­re­lig­ger en in­tres­se­kon­flikt i för­hål­lan­de till an­nan kli­ent. Därför ge­nom­för vi en kon­troll av om in­tres­se­kon­flikt fö­re­lig­ger en­ligt tillämp­li­ga reg­ler om god ad­vo­kat­sed in­nan vi åtar oss ett upp­drag. Trots så­da­na kon­trol­ler kan det in­träf­fa om­stän­dig­he­ter som gör att vi är för­hind­ra­de att fö­re­trä­da Er i ett på­gåen­de el­ler fram­ti­da upp­drag. Skulle det­ta in­träf­fa vinn­läg­ger vi oss om att be­hand­la vå­ra kli­en­ter rätt­vist med be­ak­tan­de av tillämp­li­ga reg­ler om god ad­vo­kat­sed. Med hän­syn till det fö­re­gå­en­de är det där­för vik­tigt att Ni fö­re och un­der upp­dra­get för­ser oss med den in­for­ma­tion som Ni be­dö­mer kan va­ra re­le­vant för att av­gö­ra om en fak­tisk el­ler po­ten­ti­ell in­tres­se­kon­flikt fö­re­lig­ger.

13. Arkivering

När ett upp­drag slut­förts el­ler på an­nat sätt upp­hört kom­mer vi att ar­ki­ve­ra (hos oss el­ler hos tred­je man och i pap­pers- el­ler elektro­nisk form) i hu­vud­sak al­la hand­ling­ar och ar­bets­re­sul­tat från upp­dra­get. Handlingarna och ar­bets­re­sul­ta­ten ko­mmer att ar­ki­ve­ras un­der den pe­ri­od som en­ligt vår upp­fatt­ning är på­kal­lad av upp­dra­gets art, dock ald­rig un­der kor­ta­re tid än den som på­kal­las av lag el­ler god ad­vo­kat­sed.

Eftersom vi är skyl­di­ga att ar­ki­ve­ra i stort sett al­la hand­ling­ar och ar­bets­re­sul­tat som ge­ne­re­rats i upp­dra­get, kan vi in­te till­mö­tes­gå en be­gä­ran att åter­läm­na (ut­an att gö­ra och be­hål­la en ko­pia) el­ler för­stö­ra en hand­ling el­ler ett ar­bets­re­sul­tat in­nan ar­ki­ve­rings­pe­ri­o­den löpt ut. Om Ni ber oss att töm­ma en elektro­nisk akt i vårt do­ku­ment­han­te­rings­sy­stem kom­mer vi att ef­ter­kom­ma ert öns­ke­mål i den ut­sträck­ning som lag och god ad­vo­kat­sed tillå­ter det­ta (men vi kom­mer i des­sa fall att be­hål­la en pap­persko­pia av de do­ku­ment som tas bort el­ler spa­ra dem på nå­gon elektro­nisk lag­rings­me­dia) och nor­malt sett mot er­sätt­ning om ar­be­tet är tidskrä­van­de.

Om vi in­te sär­skilt av­ta­lar an­nat kom­mer vi att till­stäl­la Er al­la ori­gi­nal­hand­ling­ar när ett upp­drag slut­förts el­ler på an­nat sätt upp­hört. Vi har emel­ler­tid rätt att be­hål­la en ko­pia av ori­gi­nal­hand­ling­ar­na.

14. Klagomål

Om Ni har syn­punk­ter på hur ett upp­drag hand­läggs/har hand­lagts upp­ma­nas Ni att i förs­ta hand kon­tak­ta den de­lä­ga­re som an­gi­vits som an­sva­rig för upp­dra­get. Klient som är miss­nöjd kan ock­så gö­ra en di­sci­pli­nan­mä­lan mot den el­ler de ad­vo­ka­ter som har ut­fört upp­dra­get ge­nom att skri­va till Sveriges Advokatsamfund.

Om Ni har an­språk på ska­de­stånd med an­led­ning av ut­fört upp­drag ska det­ta ge­nast fram­stäl­las skrift­li­gen till Advokatbyrån, var­vid grun­der­na för på­stå­en­det om er­sätt­nings­skyl­dig­het ska anges. Krav får in­te fram­stäl­las se­na­re än sex må­na­der ef­ter det se­na­re av (i) den dag då den sista fak­tu­ran ut­ställ­des för det upp­drag som kra­vet av­ser och (ii) den dag då de ak­tu­el­la om­stän­dig­he­ter­na blev kän­da för Er el­ler, ef­ter rim­lig ef­ter­forsk­ning, kun­de ha bli­vit kän­da för Er. Inte un­der någ­ra om­stän­dig­he­ter kan ett krav fram­stäl­las se­na­re än tio år ef­ter det att den råd­giv­ning som kra­vet av­ser läm­na­des. Invändning mot stor­le­ken på vårt fak­tu­re­ra­de ar­vo­de ska fram­stäl­las se­nast in­nan fak­tu­ran för­fal­ler till be­tal­ning.

15. Ändringar

Dessa vill­kor kan kom­ma att änd­ras av oss från tid till an­nan. Den se­nas­te ver­sio­nen finns all­tid till­gäng­lig på vår webb­plats, www.ha­mil­ton.se. Ändringar i vill­ko­ren gäl­ler en­dast för de upp­drag som på­bör­jas ef­ter det att den änd­ra­de ver­sio­nen lagts ut på vår webb­plats. Kopia av den se­nas­te ver­sio­nen av des­sa vill­kor skic­kas till Er på be­gä­ran.

16. Språk

Dessa vill­kor har ta­gits fram på svens­ka och eng­els­ka. För kli­en­ter med hem­vist i Sverige ska den svens­ka ver­sio­nen gäl­la och för al­la öv­ri­ga kli­en­ter gäl­ler den eng­els­ka ver­sio­nen.

17. Tillämplig lag och tvis­te­lös­ning

Dessa all­män­na vill­kor, in­klu­si­ve skil­je­klau­su­len i den­na punkt, och even­tu­el­la sär­skil­da vill­kor för upp­dra­get jäm­te samt­li­ga frå­ge­ställ­ning­ar med an­led­ning av dem, vårt upp­drag och vå­ra tjäns­ter ska re­gle­ras och tol­kas i en­lig­het med svensk ma­te­ri­ell rätt.

Tvist med an­led­ning av des­sa all­män­na vill­kor, even­tu­el­la sär­skil­da vill­kor för upp­dra­get, vårt upp­drag el­ler vå­ra tjäns­ter, ska slut­ligt av­gö­ras ge­nom skil­je­dom en­ligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Sätet för skil­je­för­fa­ran­det ska va­ra Stockholm. Det språk som ska an­vän­das är svens­ka om vi in­te över­ens­kom­mer med Er att istäl­let an­vän­da eng­els­ka.

Skiljeförfarande som på­kal­lats med hän­vis­ning till den­na punkt samt in­for­ma­tion som fram­kom­mer un­der för­fa­ran­det lik­som be­slut el­ler skil­je­dom som med­de­las med an­led­ning av för­fa­ran­det om­fat­tas av sek­re­tess och får in­te ut­an mot­par­tens ut­tryck­li­ga med­gi­van­de rö­jas för tred­je man. En part ska emel­ler­tid in­te va­ra för­hind­rad att rö­ja så­dan sek­re­tess­be­lagd in­for­ma­tion för att till­va­ra­ta sin rätt i för­hål­lan­de till den and­re par­ten el­ler till en för­säk­rings­gi­va­re el­ler om så­dan skyl­dig­het fö­re­lig­ger en­ligt lag el­ler tillämp­li­ga börs­reg­ler el­ler lik­nan­de tving­an­de reg­ler. Oavsett vad som sägs i den­na punkt har Advokatbyrån rätt att väc­ka ta­lan an­gå­en­de för­fal­len ford­ran i dom­sto­lar som har ju­ris­dik­tion över Er el­ler nå­gon av Era till­gång­ar.

Ladda ner Hamiltons all­män­na vill­kor.