Insolvens och rekonstruktion Uppdrag

Konkursbo utbjuder teknisk plattform och app inom ramen för rörelseöverlåtelse

Zynapp Aktiebolag (publ), org.nr. 556972-0286, för­sat­tes i kon­kurs den 24 sep­tem­ber 2019. Zynapp Aktiebolag (publ) har ut­veck­lat en tek­nisk platt­form för en app som byg­ger på idén att per­son­lig di­gi­tal in­for­ma­tion på in­ter­net in­sam­las och görs till­gäng­lig för den per­son som av­ses med in­for­ma­tio­nen, men in­te för nå­gon an­nan. Den in­sam­la­de in­for­ma­tio­nen lag­ras i ett di­gi­talt valv där in­for­ma­tio­nen är kryp­te­rad. Personen kan se­dan själv an­vän­da in­for­ma­tio­nen el­ler väl­ja att de­la med sig av den. Verksamheten bjuds nu ut till för­sälj­ning.

Klicka på län­ken ne­dan för an­buds­un­der­lag.

Anbudsunderlag Zynapp Aktiebolag (publ) i kon­kurs

Aktuellt

Se fler Uppdrag