Insolvens och rekonstruktion Uppdrag

Real Holding i Sverige AB (publ) begär förlängd rekonstruktion

Real Holding i Sverige AB (publ) (”Real Holding”) har i dag in­gi­vit en be­gä­ran till Stockholms tings­rätt om för­längd re­kon­struk­tions­pe­ri­od om tre må­na­der. Rekonstruktören Lars Eric Gustafsson har i skri­vel­se till tings­rät­ten till­styrkt yr­kan­det. Rekonstruktören an­för i skri­vel­sen att det be­döms fin­nas go­da för­ut­sätt­ning­ar för att ge­nom­fö­ra en fram­gångs­rik re­kon­struk­tion un­der den be­gär­da för­läng­nings­pe­ri­o­den. Bolagets press­med­de­lan­de åter­finns här.

Real Holding är ett börsno­te­rat fas­tig­hets­bo­lag som äger och för­val­tar ett fas­tig­hets­be­stånd med ett vär­de om ca 500 mkr, främst be­stå­en­de av kom­mer­si­el­la fas­tig­he­ter med un­der­lig­gan­de ut­veck­lings­po­ten­ti­al i till­väx­tor­ter. Stockholm tings­rätt be­vil­ja­de Real Holding fö­re­tags­re­kon­struk­tion den 27 mars 2019. Pga. en oba­lan­se­rad ka­pi­tal­struk­tur, in­ne­bä­ran­des allt för hög be­lå­nings­grad i kom­bi­na­ti­on med oför­del­ak­ti­ga lå­ne­vill­kor, ha­de bo­la­get ham­nat på obe­stånd.