Corporate | M&A Uppdrag

Hamilton har företrätt Fidelix Holding Oy

Hamilton har fö­re­trätt Fidelix Holding Oy, en le­ve­ran­tör av sy­stem för bygg­nads­ad­mi­nist­ra­tion och fas­tig­hets­au­to­ma­tion, i sam­band med dess för­värv av EcoGuard AB, den mark­nads­le­dan­de svens­ka le­ve­ran­tö­ren av moln­ba­se­rad mjuk­va­ra, mät­ut­rust­ning och in­no­va­ti­va lös­ning­ar för bo­stads­husä­ga­re, från en grupp ak­tieä­ga­re.