Arbetsrätt Nyhet

Erik Danhard utsedd till Årets föreläsare av Norstedts Juridik och Karnov Group

Erik Danhard, part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Arbetsrätt, har till­de­lats ut­mär­kel­sen som en av Årets fö­re­lä­sa­re 2019 av Norstedts Juridik och Karnov Group. Utmärkelsen de­la­des ut vid den år­li­ga för­fat­tarmid­da­gen med föl­jan­de mo­ti­ve­ring.

”Årets ut­mär­kel­se går till två ve­te­ra­ner in­om ar­bets­rät­ten. I VJS re­gi har des­sa ar­bets­rätts­ex­per­ter ge­nom­fört ut­bild­ning­ar i över ett kvarts se­kel. De har ut­bil­dat tu­sen­tals ju­ris­ter i så­väl grund­kur­ser som svå­ra ar­bets­rätts­li­ga frå­ge­ställ­ning­ar. Deras ut­bild­ning­ar präglas av hög kva­li­tet, men all­tid med en lätt­sam ton. Föreläsarna får dess­utom all­tid de högs­ta vits­or­den från vå­ra kurs­del­ta­ga­re.”

Erik Danhard är se­dan många år till­ba­ka spe­ci­a­li­se­rad in­om ar­bets­rätt och bi­trä­der kli­en­ter med tra­di­tio­nell och stra­te­gisk råd­giv­ning i al­la frå­gor rö­ran­de ar­bets­rätt. Han har ge­di­gen er­fa­ren­het av tvis­te­han­te­ring och är myc­ket of­ta an­li­tad som om­bud och skil­je­man i ar­bets­rätts­li­ga mål. Han är även fli­tigt an­li­tad som fö­re­lä­sa­re vid uni­ver­si­tet, hos pri­va­ta ut­bild­nings­ak­tö­rer och kli­en­ter. Han är an­sedd som en av de le­dan­de ju­ris­ter­na in­om ar­bets­rätt och är topp­ran­kad av Chambers and Partners och re­kom­men­de­rad som le­a­ding in­di­vi­du­al av Legal 500.

Här kan du lä­sa mer om årets för­fat­tarmid­dag och de ut­mär­kel­ser som de­la­des ut.

Stort grat­tis öns­kar kol­le­gor­na på Hamilton!