Konkurrens och upphandling Uppdrag

Hamilton har vunnit upphandlingsmål för Tele2

Hamilton har fö­re­trätt Tele2 i sam­band med att Norrköpings kom­mun har ge­nom­fört en stör­re of­fent­lig upp­hand­ling av drift och ut­veck­ling av da­ta­kom­mu­ni­ka­tions­nät. Tele2:s an­bud kva­li­fi­ce­ra­des in­te i upp­hand­ling­en och Tele2 an­sök­te om över­pröv­ning vid Förvaltningsrätten i Linköping. Tele2 an­för­de bl.a. att an­bu­den från de två öv­ri­ga an­buds­gi­var­na bor­de ha dis­kva­li­fi­ce­rats då de in­te upp­fyll­de al­la ob­li­ga­to­ris­ka krav i upp­hand­ling­en. Förvaltningsrätten bi­föll Tele2:s an­sö­kan och Norrköpings kom­mun ska nu ge­nom­fö­ra en ny upp­hand­ling.