Konkurrens och upphandling Uppdrag

Hamilton har framgångsrikt företrätt Essity i omfattande upphandling av VGR

Hamilton har fö­re­trätt Essity (ti­di­ga­re SCA) i Västra Götalandsregionens (VGR) om­fat­tan­de upp­hand­ling av hy­gi­en­pro­duk­ter för slu­ten­vård och öp­pen­vård samt för al­la 49 kom­mu­ner in­om lä­net. VGR fat­ta­de be­slut om att väl­ja an­nan le­ve­ran­tör än Essity. Efter att Essity an­sökt om över­pröv­ning till Förvaltningsrätten i Göteborg och på­ta­lat bris­ter i upp­hand­ling­en har VGR be­slu­tat att av­bry­ta den­na med hän­vis­ning till vad Essity på­ta­lat. VGR ska nu ge­nom­fö­ra en ny upp­hand­ling.