Kapitalmarknad Uppdrag

Hamilton företrädde ICTA

Hamilton fö­re­träd­de ICTA AB i sam­band med bo­la­gets fö­re­trä­dese­mis­sion om 61,3 MSEK. ICTA AB är no­te­rat på Nasdaq Stockholm och är verk­samt in­om di­gi­tal tek­no­lo­gi, da­ta, de­sign samt mo­bil­spel i främst Nordamerika och Europa.