Insolvens och rekonstruktion Partner

Christoffer Hamilton

Kontakt

D: +46 8 505 501 41

M: +46 70 653 11 99

christoffer.hamilton@hamilton.se

Christoffer Hamilton Christoffer Hamilton
Insolvens och rekonstruktion Partner

Christoffer Hamilton

Christoffer Hamilton är part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Insolvens och re­kon­struk­ti­on. Christoffer ar­be­tar även med bo­lags­rätt och an­nan af­fär­sju­ri­dik. Han har om­fat­tan­de er­fa­ren­het av kon­kur­ser och fö­re­tags­re­kon­struk­tio­ner samt av att bi­trä­da fö­re­tag i bo­lags­rätts­li­ga och av­tals­rätts­li­ga frå­gor. Christoffer för­ord­nas re­gel­bun­det som kon­kurs­för­val­ta­re och fö­re­tags­re­kon­struk­tör. Christoffer är ran­kad som en av de le­dan­de ju­ris­ter­na in­om in­sol­vens och re­kon­struk­tion av Chambers and Partners och är re­kom­men­de­rad av Legal 500.

 

 

Chambers Europe Leading Individual 2018
 • CV

 • 1987–

  Partner, Hamilton

 • 1982–1987

  Biträdande jurist, Hamilton

 • 1980

  Fil kand ekonomi, Uppsala universitet

 • 1978

  Jur kand, Uppsala universitet