Nyheter

Arkiv

Förvaltarberättelse i Onoff Sverige AB ingiven till tingsrätten

Konkursförvaltaren för Onoff Sverige AB, advokaten Lars Eric Gustafsson, har nu upprättat förvaltarberättelse enligt 7 kap. 15 § konkurslagen vilken den 30 mars 2012 ingivits till konkursdomstolen Attunda tingsrätt samt Tillsynsmyndigheten i konkurser och övriga berörda.

Vid konkursutbrottet den 11 juli 2011 bestod Onoff Sverige AB:s tillgångar i huvudsak av 67 hemelektronikbutiker i Sverige, en internetbutik samt en finsk filial innehållande en butik och en internetbutik. Därutöver drevs verksamhet i sex butiker i det estländska dotterbolaget AS Onoff Eesti.

Konkursbolaget har huvudsakligen avvecklats genom drift av konkursboet som pågick mellan den 11 juli 2011 och den 1 augusti 2011 varefter samtliga butiker som inte överlåtits slutligen stängdes.

Under ovannämnda drift genomfördes förhandlingar med flera spekulanter på hela eller delar av rörelsen. Efter utvärdering av de olika spekulanternas indikativa bud konstaterades att Expert Stormarknad Sverige AB lämnat det mest fördelaktiga budet, varefter ett avtal träffades varigenom 30 butiker med inventarier och varulager samt det kvarvarande varulagret på centrallagret i Linköping överläts till Expert.

Även aktierna i det estniska dotterbolaget AS Onoff Eesti har överlåtits till ny ägare.

Vid granskningen av Konkursbolagets bokföring, som skett gemensamt med revisorer från Grant Thornton, har förvaltaren inte funnit skäl att rikta kritik mot Konkursbolagets styrelse avseende bokföringens skick.

Konkursförvaltningens granskning har vidare visat att den kontrollbalansräkning som Konkursbolaget upprättat per den 31 mars 2011 har upprättats i rätt tid och på rätt sätt. Möjligen har skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning uppkommit på nytt i inledningen av juli månad 2011, men tidsfristen för att upprätta en ny kontrollbalansräkning hade inte löpt ut när konkursbeslutet meddelades. Det finns därför inte heller någon anledning att rikta någon kritik mot styrelsen i detta avseende. Snarare visar konkursförvaltningens granskning att styrelsen varit mycket omsorgsfull och noggrann i sin hantering av kontrollbalansräkningsfrågan.

Alltjämt återstår arbete i konkursen avseende försäljning av kvarvarande inventarier och lagervaror samt ett mycket omfattande arbete rörande indrivning av vid konkursutbrottet utestående kundfordringar. Lönehantering avseende Konkursbolagets ca 1100 anställda pågår alltjämt. Utredning beträffande eventuellt återvinningsbara transaktioner pågår och kan eventuellt bli föremål för rättslig prövning. Ett bevakningsförfarande beräknas inledas under hösten 2012.

Förvaltarberättelsen kan på begäran översändas, företrädesvis via e-post som pdf-fil. Förvaltarberättelsen begärs hos Zandra Laverack via e-post zandra.laverack@hamilton.se

Skriv ut

Copyright © Hamilton 2018

Mon, 22 Jan 2018 12:51:16 GMT +1

 • Upphovsrätt

  Upphovsrätt

  © 1998 - 2014 Hamilton Advokatbyrå, Sweden. Vi, Hamilton Advokatbyrå,förbehåller oss alla rättigheter. Att mångfaldiga eller för allmänheten tillgängliggöra innehållet på denna hemsida, helt eller delvis, utanmedgivande av Hamilton Advokatbyrå, är förbjudet enligt lag (1960:729)om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande eller tillgängliggörande för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Såsom mångfaldigande anses även att hemsidans innehåll helt eller delvis överförs på anordning, genom vilken det kan återges.

 • Integritet

  Integritet

  Du behöver inte registrera Dig för att ta del av allmän information publicerad på www.hamilton.se. I den mån Du önskar ta del av särskilda tjänster förutsätts Du lämna vissa uppgifter om Dig själv eller Ditt företag. Genom Din registrering av uppgifter ger Du Ditt godkännande och samtycke dels till att vi får registrera Dina uppgifter, dels till att vi kan komma att använda Dina uppgifter för att skicka Dig ytterligare information om www.hamilton.se och våra produkter och tjänster. Vi kommer dock inte att låta någon annan få ta del av eller nyttja Dina uppgifter. Hamilton Advokatbyrå hanterar Dina uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL). Som registrerad användare har Du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra Dina uppgifter. Detta gör du via e-post till info@hamilton.se.


  Hamilton Advokatbyrås hemsida använder sig inte av sk cookies.

 • Ansvar

  Ansvar

  Detta är Hamilton Advokatbyrås hemsida. Hemsidans innehåll tillhandahåller endast allmän information som inte skall uppfattas som juridisk bedömning eller rådgivning. Länkar till andra hemsidor tillhandahålls endast som allmän information och Hamilton Advokatbyrå tar inget ansvar för tillgänglighet till eller material på länkade sidor. Länkar till vår hemsida skall ske till www.hamilton.se. Hamilton Advokatbyrå erbjuder gärna mer information eller särskild rådgivning beträffande särskilda angelägenheter av intresse för besökaren på hemsidan. Vänligen kontakta ditt närmaste Hamiltonkontor för ett sammanträffande.

 • Cookies

  Cookies

  Hamilton.se använder cookies. En cookie är en liten ofarlig textfil som webbplatsen sparar på din dator. Cookies används för att ge en besökare tillgång till olika tekniska funktioner.

  Om du inte vill ta emot cookies kan funktionen lätt stängas av i din webbläsare. Detta kan dock leda till att denna webbplats inte fungerar korrekt.

 • Allmänna villkor