Kapitalmarknad Uppdrag

Hamilton företräder Oboya Horticulture Industries AB

Hamilton age­rar le­gal råd­gi­va­re till Oboya Horticulture Industries AB i sam­band med dess fö­re­trä­dese­mis­sion om cir­ka 60 mil­jo­ner kro­nor.

Oboya Horticulture-koncernens mål är att va­ra en to­tal­le­ve­ran­tör av pro­duk­ter till od­lings­in­du­strin samt kon­su­ment­pro­duk­ter för hem­ma­od­ling och in­om­hus­mil­jö. Koncernen om­sät­ter cir­ka 350 mil­jo­ner kro­nor och om­fat­tar dot­ter­bo­lag i Kina, Polen, Norge, Kenya, Danmark och Sverige.