Kapitalmarknad Uppdrag

Hamilton agerar legal rådgivare till Botnia Exploration Holding AB

Hamilton age­rar le­gal råd­gi­va­re till Botnia Exploration Holding AB (publ) i sam­band med dess fö­re­trä­dese­mis­sion av ak­ti­er och rik­ta­de emis­sion av kon­ver­tib­ler om to­talt näs­tan 50 mil­jo­ner kro­nor.

Botnia Explorations verk­sam­het syf­tar till att fyn­dig­hets­ut­veck­la mi­ne­ra­li­se­ring­ar, ut­ö­ka mi­ne­ral­re­ser­ver och dri­va små­ska­lig gruv­bryt­ning. Sedan 2007 har bo­la­get be­dri­vit pro­spek­te­rings­verk­sam­het i mi­ne­ral­ri­ka om­rå­den i fram­förallt Västerbotten.