Kapitalmarknad Nyhet

Förslag till reviderade takeover-regler

Kollegiet för svensk bo­lags­styr­ning of­fent­lig­gjor­de den 18 sep­tem­ber 2017 ett för­slag till änd­ring av ta­ke­o­ver-reg­ler­na för Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market NGM samt han­dels­platt­for­mar­na First North, Nordic MTF och AktieTorget. Reglerna fö­reslås trä­da i kraft den 1 no­vem­ber 2017 och för­sla­get in­ne­bär i hu­vud­sak föl­jan­de änd­ring­ar.

Läs vårt ny­hets­brev här!