Tvistlösning Publikationer

Direktkrav vid konkurs ger inte skadelidande bättre rätt gällande anmälningsfrister

Den 5 ju­li 2017 med­de­la­de en oe­nig Högsta dom­stol (”HD”) dom i mål T 1050-16 där HD fast­ställ­de att mel­lan för­säk­rings­ta­ga­ren och för­säk­rings­gi­va­ren över­enskom­na vill­kor om an­mäl­nings­fris­ter kan gö­ras gäl­lan­de mot en ska­de­li­dan­de tred­je man när den­ne tilläm­par sin di­rekt­kravs­rätt. Detta un­der för­ut­sätt­ning att ing­et an­nat anges i lag.

Bakgrund

Skanska Norge AS (”Skanska”) ha­de upp­dra­git åt Cremona Construction Consult AB (”Cremona”) att ut­fö­ra viss bo­stads­pro­jek­te­ring. Efter att Skanska ha­de krävt Cremona på er­sätt­ning på grund av fel i pro­jek­te­ring­en för­sat­tes Cremona i kon­kurs. Konkursen in­träf­fa­de cir­ka nio må­na­der ef­ter att Skanska fram­ställt kra­vet.Cremona var en­ligt en fö­re­tags­för­säk­ring an­svars­för­säk­rad hos Trygg-Hansa Försäkring fi­li­al (”Trygg-Hansa”). Knappt fy­ra må­na­der ef­ter kon­kur­sen fram­ställ­de Skanska där­för med stöd av 9 kap. 7 § förs­ta styc­ket 2 för­säk­rings­av­talsla­gen (”FAL”) krav mot Trygg-Hansa på er­sätt­ning ur Cremonas an­svars­för­säk­ring.

Ansvarsförsäkringen in­ne­höll ett vill­kor en­ligt vil­ken en an­mä­lan om att ut­nytt­ja för­säk­ring­en mås­te gö­ras in­om sex må­na­der från det att nå­gon gjort gäl­lan­de ska­de­ståndskrav mot den för­säk­ra­de. Mot bak­grund av att Cremona in­te ha­de an­mält nå­got er­sätt­nings­an­språk in­om den fö­re­skriv­na ti­den be­stred Trygg-Hansa Skanskas krav. Skanska väck­te där­för ta­lan mot Trygg-Hansa och yr­ka­de att det skul­le fast­stäl­las att bo­la­get in­te ha­de för­lo­rat sin rätt en­ligt 9 kap. 7 § förs­ta styc­ket 2 FAL till er­sätt­ning en­ligt för­säk­ring­en på grund av Cremonas un­der­lå­ten­het.

Efter att så­väl tings­rät­ten som hov­rät­ten bi­fal­lit Skanskas ta­lan över­kla­ga­de Trygg-Hansa till HD. HD har där­för i do­men prö­vat frå­gan om rät­ten till er­sätt­ning en­ligt en an­svars­för­säk­ring, vid ett fram­ställt di­rekt­krav med an­led­ning av den för­säk­ra­des kon­kurs, be­står trots att den för­säk­ra­de in­te har an­mält er­sätt­nings­kra­vet in­om den an­mäl­nings­frist som gäl­ler en­ligt av­ta­let.Efter be­döm­ning­en av den­na frå­ga kom HD att änd­ra un­der­rät­ter­nas do­mar och ogil­la Skanskas ta­lan.

Huvuddragen i Högsta dom­sto­lens be­döm­ning

HD kon­sta­te­ra­de in­led­nings­vis att hu­vud­re­geln för di­rekt­kravs­rät­ten vid den för­säk­ra­des kon­kurs är att den ska­de­li­dan­de in­te ska kom­ma va­re sig i bätt­re el­ler säm­re lä­ge än den för­säk­ra­de. Den ska­de­li­dan­de ska så­le­des få den rätt till er­sätt­ning som av­ta­let ger den för­säk­ra­de om in­te an­nat föl­jer av lag el­ler av­ta­let. Utgångspunkten är där­med att för­säk­rings­bo­la­get får gö­ra sam­ma in­vänd­ning­ar mot den ska­de­li­dan­de som kun­nat gö­ras mot den för­säk­ra­de.

Utöver när den för­säk­ra­de har för­satts i kon­kurs har den ska­de­li­dan­de även di­rekt­kravs­rätt en­ligt 9 kap. 7 § FAL när den för­säk­ra­de en­ligt lag el­ler an­nan för­fatt­ning är skyl­dig att ha en an­svars­för­säk­ring (ob­li­ga­to­risk an­svars­för­säk­ring), när of­fent­ligt ac­kord har fast­ställts för den för­säk­ra­de el­ler den för­säk­ra­de är en ju­ri­disk per­son som upp­lösts. HD kon­sta­te­ra­de att vid den ob­li­ga­to­ris­ka an­svars­för­säk­ring­en trä­der den ska­de­li­dan­des in­tres­sen i för­grun­den på ett sätt som kan ge an­led­ning att tol­ka lag och av­tal till den­nes för­del. Enligt HD fö­re­lig­ger det där­för en skill­nad från fall där an­svars­för­säk­ring in­te är ob­li­ga­to­riskt. I des­sa fall är den ska­de­li­dan­de näm­li­gen in­te ga­ran­te­rad nå­got skydd (nå­gon an­svars­för­säk­ring be­hö­ver in­te fin­nas och om en så­dan finns kan den för­säk­ra­de t.ex. lå­ta för­säk­ring­en för­fal­la). För det se­na­re fal­let kon­sta­te­ra­de HD att lag­stif­ta­ren upp­märk­sam­mat den ska­de­li­dan­des ut­sat­ta ställ­ning och gjort vis­sa lag­reg­ler tving­an­de till hans för­mån. Detta ta­la­de en­ligt HD för att en yt­ter­li­ga­re för­stärk­ning av den ska­de­li­dan­des ställ­ning var en frå­ga för lag­stif­ta­ren att till­han­da­hål­la och in­te för dom­sto­lar­na. Därmed an­för­de HD att den ska­de­li­dan­des rätt, när an­svars­för­säk­ring in­te är ob­li­ga­to­risk, är den som för­säk­rings­av­ta­let ger un­der för­ut­sätt­ning att lag in­te anger an­nat.

Anledningen till att HD po­äng­te­rar skill­na­den mel­lan fall av ob­li­ga­to­risk an­svars­för­säk­ring och fall där ett så­dant krav in­te finns be­ror bland an­nat på att det nu­me­ra en­ligt 8 kap. 20 § fjär­de styc­ket FAL, vil­ken in­te var tillämp­lig i må­let, föl­jer att en an­mäl­nings­frist en­ligt den­na pa­ra­graf in­te på­ver­kar en ska­de­li­dan­des rätt att rik­ta di­rekt­krav mot för­säk­rings­bo­la­get grun­da­de på ob­li­ga­to­risk an­svars­för­säk­ring. Någon mot­sva­ran­de lag­re­gle­ring för öv­ri­ga fall av di­rekt­krav, t.ex. vid den för­säk­ra­des kon­kurs, sak­nas. Eftersom nå­gon så­dan lag­be­stäm­mel­se in­te finns följ­de det så­le­des av HD:s be­döm­ning att ett vill­kor om an­mäl­nings­frist kan gö­ras gäl­lan­de även mot en ska­de­li­dan­de tred­je man.

Sammanfattningsvis fast­ställ­de HD att en rät­tig­hets­för­lust på den för­säk­ra­des si­da ock­så träf­far den ska­de­li­dan­des di­rekt­kravs­rätt. Har den för­säk­ra­de till följd av ett vill­kor för­lo­rat sin rätt till er­sätt­ning en­ligt för­säk­rings­av­ta­let så har in­te hel­ler den ska­de­li­dan­de nå­gon rätt till er­sätt­ning. Detta un­der för­ut­sätt­ning att in­te an­nat föl­jer av lag. Om en för­säk­rad, där ob­li­ga­to­risk an­svars­för­säk­ring in­te är för han­den, in­te an­mä­ler ett er­sätt­nings­an­språk till för­säk­rings­bo­la­get in­om en av­ta­lad an­mäl­nings­frist kan så­le­des för­säk­rings­bo­la­get för­vis­sa sig om att kra­vet in­te kan fram­stäl­las av den ska­de­li­dan­de tred­je man­nen vid den för­säk­ra­des kon­kurs.

Som an­förts ovan var HD:s le­da­mö­ter oe­ni­ga och två ju­sti­ti­e­råd vil­le av­slå över­kla­gan­det. I kort­het an­för­de de att man för di­rekt­krav in­te ska ut­gå från prin­ci­pen om att den som för­vär­var en ford­ran in­te ska kom­ma i va­re sig bätt­re el­ler säm­re rätt än över­lå­ta­ren. Istället skul­le skydds­syf­tet med lag­stift­ning­en be­ak­tas. Enligt mi­no­ri­te­ten har den ska­de­li­dan­de en själv­stän­dig rätt att rik­ta ska­de­stånds­an­språk di­rekt mot för­säk­rings­bo­la­get i en­lig­het med 9 kap. 7 § förs­ta styc­ket FAL och ska­de­vål­la­rens för­säk­rings­för­sum­mel­se bor­de in­te drab­ba den ska­de­li­dan­des rätt till er­sätt­ning. Vidare fram­höll mi­no­ri­te­ten att en an­mäl­nings­frist ut­gör en be­gräns­ning i möj­lig­he­ten att gö­ra gäl­lan­de rät­ten till er­sätt­ning som finns en­ligt av­ta­let och lag. Ett så­dant vill­kor för­svå­rar där­med den ska­de­li­dan­des möj­lig­het att ut­ö­va sin rätt till er­sätt­ning från för­säk­rings­bo­la­get. Enligt mi­no­ri­te­ten skul­le där­med vill­ko­ret in­te kun­na gö­ras gäl­lan­de mot den ska­de­li­dan­de.

Justitierådet tilli­ka ord­fö­ran­den i HD Stefan Lindskog tilla­de för egen del, even­tu­ellt mot bak­grund av mi­no­ri­te­tens skilj­ak­ti­ga me­ning, bland an­nat att det för­hål­lan­det att ett ut­tryck­ligt un­dan­tag för ob­li­ga­to­risk an­svars­för­säk­ring in­förts i 8 kap. 20 § fjär­de styc­ket FAL ska tol­kas så att nå­gon mot­sva­ran­de be­gräns­ning av en fristre­gels verk­ning­ar in­te gäl­ler vid di­rekt­krav på an­nan grund.

Kommentar

Avgörandet är bra på så sätt att HD fast­stäl­ler den vik­ti­ga prin­ci­pen att ska­de­li­dan­de vid di­rekt­krav in­te kan få bätt­re, el­ler för den de­len säm­re, rätt än den för­säk­ra­de. HD läm­nar dock en luc­ka för att i fall vid ob­li­ga­to­risk an­svars­för­säk­ring frå­gan ska av­gö­ras från fall till fall med be­ak­tan­de av den ska­de­li­dan­des in­tres­se av för­säk­rings­skyd­det. Domens pre­ju­di­kat­vär­de för ob­li­ga­to­risk an­svars­för­säk­ring mås­te där­för an­ses va­ra be­grän­sad.

Magnus Rydberg, Johannes Ericson och Erik Sigfridsson på Hamilton.

Domen finns att lä­sa här.