Kapitalmarknad Publikationer

Registrering av verklig huvudman

En ny lag om re­gi­stre­ring av verk­li­ga hu­vud­män trä­der i kraft den 2 au­gusti 2017. Lagen syf­tar till att ge­nom­fö­ra fjär­de pen­ning­tvätts­di­rek­ti­vet och in­ne­hål­ler be­stäm­mel­ser som av­ser att öka in­sy­nen i frå­ga om ägan­de i och kon­troll av ju­ri­dis­ka per­so­ner och ju­ri­dis­ka kon­struk­tio­ner.

Läs vårt ny­hets­brev om den nya re­gle­ring­en här.