Hamilton Publikationer

Hamilton plus Ashurst - ett år senare

Tolv må­na­der har nu pas­se­rat se­dan Hamilton för­stärk­tes av he­la tea­met från Ashurst Stockholm. Det gläd­jer mig att nu kun­na de­la med mig av vå­ra fram­gång­ar och in­sik­ter från året som har gått.

Du hit­tar års­upp­följ­ning­en här!

Med vän­lig häls­ning

Johannes Ericson
Managing Partner