TMT | IP Uppdrag

Hamilton legal rådgivare till Cinnober

Hamilton är le­gal råd­gi­va­re till Cinnober Financial Technology Aktiebolag (publ) (”Cinnober”) i sam­band med för­vär­vet av verk­sam­he­ten och till­gång­ar­na i Ancoa Software (”Ancoa”). Ancoas verk­sam­het ut­görs av ut­veck­ling och le­ve­rans av sy­stem för över­vak­ning och ana­lys till den fi­nan­si­el­la mark­na­den, fram­förallt ban­ker, börser och till­syns­myn­dig­he­ter. Genom för­vär­vet får nu Cinnober till­gång till ett eget över­vak­nings­sy­stem samt ett ti­o­tal nya kun­der.

Cinnober och Ancoa har se­dan ti­di­ga­re haft ett part­ner­skap kring le­ve­rans av över­vak­nings­sy­stem som ett kom­ple­ment till Cinnobers egen pro­dukt­port­följ till kun­der verk­sam­ma i den fi­nan­si­el­la mark­na­den. Ancoas verk­sam­het be­fin­ner sig i en till­växt­fas och för­vär­vet in­ne­bär att Cinnober nu kan kom­plet­te­ra sitt er­bju­dan­de med ett mo­dernt över­vak­nings­sy­stem.

Hamilton har va­rit le­gal råd­gi­va­re åt Cinnober. Osborne Clarke var råd­gi­va­re till Cinnober av­se­en­de eng­elsk rätt.

Hamiltons team be­står av

Thomas Nygren, Fredrik Hag och Pontus Stenbeck.