TMT | IP Uppdrag

Hamilton legal rådgivare till AllTele

Hamilton är le­gal råd­gi­va­re till AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) (”AllTele”) i sam­band med för­vär­vet av samt­li­ga ak­ti­er i Delegate i Umeå AB (”Delegate”).

Delegate be­dri­ver verk­sam­het med en bred port­följ av IT-infrastrukturtjänster till fö­re­tagskun­der i form av hel­hets­lös­ning­ar för di­gi­ta­la ar­bets­plat­ser i ”mol­net”. Delegates verk­sam­hett står i stark till­växt. Förvärvet är ett led i AllTeles strä­van att bred­da sitt fö­re­tagser­bju­dan­de. Genom för­vär­vet till­förs AllTele ut­ö­kad kom­pe­tens, säljka­pa­ci­tet och en stör­re kund­bas för fort­satt ex­pan­sion in­om mer IT-relaterade tjäns­ter.

Hamiltons team be­står av

Thomas Nygren, Gustav Thorslund och Mikaela Alderhorn.