Hamilton Nyhet

Hamiltons partners är rankade som ledande advokater av Chambers Europe 2017

Hamiltons med­de­lar idag att 23 av Hamiltons part­ners är ran­ka­de som le­dan­de ad­vo­ka­ter av Chambers Europe 2017 som pub­li­ce­ra­des idag. Rankingen be­kräf­tar Hamiltons ställ­ning som en le­dan­de af­färsju­ri­disk ad­vo­kat­by­rå i Sverige med hög ran­king av Hamiltons ju­ris­ter in­om bland an­nat fi­nans, tvist­lös­ning och cor­po­ra­te/M&A.

“Rankingen som Chambers pub­li­ce­rar idag vi­sar på fir­mans bre­da och dju­pa kom­pe­tens in­om cen­tra­la rätts­om­rå­den och vi har åter­i­gen fått ett kvit­to på vårt star­ka kli­en­ter­bju­dan­de på mark­na­den.”

Johannes Ericson, Managing Partner, Hamilton.