Corporate | M&A Uppdrag

Hamilton har agerat legal rådgivare till Furniturebox

Hamilton har age­rat le­gal råd­gi­va­re till ägar­na av e-han­dels­bo­la­get Furniturebox, i sam­band med för­sälj­ning­en till Bygghemma, vil­ket i sin tur ägs av FSN Capital. Furniturebox i dess nu­va­ran­de form grun­da­des 2012 och finns idag eta­ble­ra­de som nät­bu­tik i fle­ra län­der, samt med fy­sis­ka bu­ti­ker i Stockholm och Göteborg. Bolaget har de se­nas­te tre åren vun­nit ut­mär­kel­ser som årets e-hand­la­re i ka­te­go­rin ”Hem och Trädgård” och öka­de sin om­sätt­ning från ca 10 MSEK 2012 till +400 MSEK 2016.

Hamiltons team be­stod av

Martin Prager, Mats Johnsson, Pontus Stenbeck och Erik Pettersson.