Kapitalmarknad Uppdrag

Hamilton legal rådgivare till Cinnober

Hamilton är le­gal råd­gi­va­re till Cinnober Financial Technology Aktiebolag (publ) (”Cinnober” el­ler ”Bolaget”), listat på Nasdaq First North, i sam­band med dess rik­ta­de ny­e­mis­sion av ak­ti­er om 180 MSEK till ett be­grän­sat an­tal in­sti­tu­tio­nel­la in­ve­ste­ra­re på grund­val av en ac­ce­le­re­rad book­buil­ding-pro­cess ut­förd av Bolagets fi­nan­si­el­la råd­gi­va­re. Nyemissionen är vill­ko­rad av god­kän­nan­de vid ex­tra bo­lags­stäm­ma den 13 mars 2017.

Cinnober av­ser att ex­pan­de­ra och in­om en 24-må­na­ders­pe­ri­od de­la ut det heläg­da dot­ter­bo­lag som är verk­samt med re­al­tidsclea­ring för ban­ker (”Dotterbolaget”). Kapitaltillskottet från ny­e­mis­sio­nen av­ses an­vän­das till fi­nan­sie­ring av Dotterbolaget.

SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB är fi­nan­si­ell råd­gi­va­re till Cinnober i sam­band med emis­sio­nen.

Hamiltons team be­står av

Thomas Nygren, Emil Hedberg och Carl Magnusson.