Fastighet Uppdrag

Hamilton företräder Scandinavian Property Group

Hamilton age­rar le­gal råd­gi­va­re till Scandinavian Property Group i sam­band med för­sälj­ning av fas­tig­he­ten Stockholm Kadetten 29 i Vasastan till Fridhem och Patriam. SPG är en in­dust­ri­ell ak­tör på den skan­di­na­vis­ka fas­tig­hets­mark­na­den in­om bo­stä­der, om­sorgs­fas­tig­he­ter och pro­jekt­ut­veck­ling.

Hamiltons team be­står av

Charles Andersson, Karolina Jönsson och Alexander Adamsson.

Mer om för­sälj­ning­en

Fridhem och Patriam för­vär­var Kadetten 29 av Scandinavian Property Group och emit­te­rar pre­fe­rens­ak­ti­er om 223 mkr (Cision)
Duo kö­per ”Korvfabriken” i Birkastan för halv mil­jard (Fastighetsvärlden)