Hamilton Uppdrag

Hamilton biträdde EnQuest PLC

EnQuest PLC ett eng­elskt pro­spek­te­rings- och pro­duk­tions­bo­lag för ol­ja och gas, av­se­en­de svensk rätt i sam­band med pla­ce­ring­en och open of­fer av ak­ti­er om 82 mil­jo­ner GBP. Placeringen och open of­fer ut­gjor­de en vä­sent­lig del av den fi­nan­si­el­la om­struk­tu­re­ring av EnQuest-koncernen, vil­ken även in­ne­fat­ta­de vill­kor­sänd­ring­ar i kon­cer­nens re­vol­ving cre­dit fa­ci­li­ti­es och ob­li­ga­tions­lån.

Hamiltons team be­stod av

Ola Lidström och Joachim Funariu.