Anbudsunderlag Nyhet

Företagsrekonstruktionen för Componenta Wirsbo AB har upphört

Tingsrätten be­slu­ta­de den 30 de­cem­ber 2016 att fast­stäl­la Componenta Wirsbo AB:s för­slag till ac­kord. Beslutet har vun­nit la­ga kraft och syf­tet med fö­re­tags­re­kon­struk­tio­nen kan där­med an­ses upp­fyllt, var­för bo­la­get an­sökt om att re­kon­struk­tio­nen skall upp­hö­ra.

Västmanlands tings­rätt har ge­nom be­slut den 3 feb­ru­a­ri 2017 för­ord­nat att fö­re­tags­re­kon­struk­tio­nen skall upp­hö­ra. Advokaten Hans Renman har se­dan ti­di­ga­re för­ord­nats till till­syns­man över ac­kor­det. Enligt ac­kords­för­sla­get skall ac­kords­be­tal­ning­en ge­nom­fö­ras in­om sex må­na­der. Beslutet fram­går ne­dan.

För frå­gor rö­ran­de re­kon­struk­tio­nen kon­tak­ta ad­vo­ka­ter­na Anna Philipson el­ler Gustav Kling på 08-505 501 00.

Läs pro­to­koll från 3 feb 2017 här