Anbudsunderlag Nyhet

Fastställda ackord för Componenta Arvika AB och Componenta Wirsbo AB

Värmlands tings­rätt och Västmanlands tings­rätt har den 23 de­cem­ber 2016 re­spek­ti­ve den 28 de­cem­ber 2016 hål­lit bor­ge­närs­sam­man­trä­de om of­fent­ligt ac­kord av­se­en­de Componenta Arvika AB och Componenta Wirsbo AB.

Borgenärerna rös­ta­de för ac­kor­det i bå­da bo­la­gen och re­spek­ti­ve tings­rätt fast­ställ­de där­ef­ter ac­kords­för­sla­gen. Tingsrätterna har för­ord­nat ad­vo­kat Hans Renman att ut­ö­va till­syn över att Componenta Arvika AB och Componenta Wirsbo AB full­gör si­na åta­gan­den en­ligt ac­kor­det.

För frå­gor rö­ran­de ac­kor­det kon­tak­ta ad­vo­ka­ter­na Anna Philipson el­ler Gustav Kling via com­po­nen­ta@ha­mil­ton.se

Tingsrättens be­slut Wirsbo

Tingsrättens be­slut Arvika