Anbudsunderlag Uppdrag

International Aluminium Casting Vilsta AB i konkurs

International Aluminium Casting Vilsta AB för­sat­tes den 7 no­vem­ber 2016 i kon­kurs vid Eskilstuna tings­rätt ef­ter en egen an­sö­kan. Advokaten Hans Renman har för­ord­nats till kon­kurs­för­val­ta­re för bo­la­get.

International Aluminium Casting Vilsta AB be­dri­ver le­go­pro­duk­tion av alu­mi­ni­um­gjut­na pro­duk­ter bl.a. till for­donsin­du­strin. Verksamheten be­drivs från fa­brikslo­ka­ler i Eskilstuna med 44 an­ställ­da. Ytterligare sex per­so­ner har an­li­tats av kon­kurs­bo­et. Därtill till­kom­mer en stor an­del in­hyrd per­so­nal.

Konkursförvaltaren hop­pas att kun­na över­lå­ta verk­sam­he­ten. Under en över­gångs­pe­ri­od kom­mer Konkursboet att dri­va verk­sam­he­ten vi­da­re. Produktionen sä­ker­ställs ef­ter att Konkursboet träf­fat över­ens­kom­mel­ser med Scania och MAN, vil­ka är Konkursbolagets störs­ta kun­der. Konkursboet dri­ver nu verk­sam­het med tre­skift för att sä­ker­stäl­la den pro­duk­tions­has­tig­het som krävs för kun­der­na.

I frå­gor rö­ran­de kon­kur­sen mai­la IAC@hamilton.se el­ler kon­tak­ta ad­vo­ka­ter­na Anna Philipson el­ler Gustav Kling på 08-505 501 00.

For furt­her in­for­ma­tion in English ple­a­se con­tact us at IAC@hamilton.se or con­tact Anna Philipson or Gustav Kling on +46 8 505 501 00.

För frå­gor rö­ran­de lö­ne­ga­ran­ti kon­tak­ta ad­vo­ka­ten Per Nilsson på 08-505 501 00.