Arbetsrätt Uppdrag

Hamilton företräder Södermanlands läns landsting i barnmorskemålet

Erik Danhard har va­rit om­bud för lands­ting­et i det om­ta­la­de mål som hand­lar om en barn­mors­ka som väg­ra­de med­ver­ka vid ab­or­ter. Tingsrätten har nu gått på lands­ting­ets lin­je och har av­sla­git barn­mors­kans krav. Nedan åter­ges tings­rät­tens press­med­de­lan­de.

Barnmorskan får ing­et ska­de­stånd

[2016-11-04] Nyköpings tings­rätt

Nyköpings tings­rätt har idag med­de­lat dom i må­let där en barn­mors­ka har be­gärt ska­de­stånd av Södermanlands läns lands­ting. Hon an­såg bl.a. att hen­nes re­li­gi­ons- och sam­vets­fri­het en­ligt ar­ti­kel 9 i Europakonventionen för de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter­na och de grund­läg­gan­de fri­he­ter­na (EKMR) ha­de kränkts.

Barnmorskan sök­te an­ställ­ning hos Landstinget, men ac­cep­te­ra­de på grund av sin tros­upp­fatt­ning in­te att med­ver­ka vid ab­ort. Eftersom hon in­te kun­de med­ver­ka vid ab­ort, ne­ka­de Landstinget hen­ne an­ställ­ning.

Tingsrätten gör be­döm­ning­en att det­ta in­ne­bar en in­skränk­ning av hen­nes rät­tig­he­ter, men att det var en tillå­ten in­skränk­ning.

Landstinget har rätt att ha vår­den ord­nad så att den för­ut­sät­ter att al­la barn­mors­kor med­ver­kar vid ab­ort­vård. Det var in­te fel av Landstinget att krä­va att de barn­mors­kor som an­ställs ska kun­na med­ver­ka vid ab­or­ter.

Barnmorskans rät­tig­he­ter en­ligt ar­ti­kel 9 EKMR har där­för in­te kränkts.

Eftersom en så­dan kränk­ning var en för­ut­sätt­ning för ska­de­stånd, ska Landstinget in­te be­ta­la nå­got ska­de­stånd till barn­mors­kan.