Hamilton Uppdrag

Hamilton biträdde AllTele i förvärvet av Telecom3 AB

Hamilton bi­träd­de AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), vid för­vär­vet av samt­li­ga ak­ti­er i Telecom3 AB (T3), en te­le- och bred­bandsle­ve­ran­tör med drygt 60 000 kun­der in­om öpp­na stads­nät och slut­na­bo­stads­nät. T3 är en snabb­väx­an­de ope­ra­tör med bas i Umeå med en år­lig till­växt de se­nas­te fem åren över­sti­gan­de 25%. T3 är även verk­samt med ser­ver­halls­lös­ning­ar in­ne­fat­tan­de hos­ting- cloud- och co-loca­tion­tjäns­ter, ett om­rå­de som kom­plet­te­rar AllTeles verk­sam­het. Transaktionen är stra­te­giskt vik­tig för AllTele som där­med be­fäs­ter sin ställ­ning som störs­ta obe­ro­en­de te­le- och bred­bandso­pe­ra­tör i Sverige.

Hamiltons team be­stod av bl.a.

Thomas Nygren, Pontus Stenbeck, Johan Levinsson, Erik Pettersson och Mikaela Alderhorn.