Corporate | M&A Uppdrag

Hamilton biträdde MTGx i förvärvet av InnoGames GmbH

Hamilton bi­träd­de MTGx, ett dot­ter­bo­lag till Modern Times Group MTG AB (publ), vid för­vär­vet av 35 pro­cent av ak­ti­er­na i InnoGames GmbH, ett glo­balt le­dan­de spel­ut­veck­lings­bo­lag som har över 150 mil­jo­ner re­gi­stre­ra­de spe­la­re över he­la värl­den, med op­tion att öka ak­ti­e­in­ne­ha­vet yt­ter­li­ga­re. Transaktionen är stra­te­giskt vik­tig för MTG som nu går in på en ny di­gi­tal mark­nad in­om da­ta­spel on­li­ne och på mo­bi­la platt­for­mar.

Hamiltons team be­stod av bl.a.

Pontus Bergsten, Joachim Funariu, Mats Johnsson, Björn Möller, Simon Hahn och Karolina Jönsson.