Hamilton Nyhet

Hamilton förstärks av teamet från Ashurst Stockholm

Hamilton, le­dan­de råd­gi­va­re in­om bland an­nat tvist­lös­ning och obe­stånd, för­stärks av he­la tea­met från Ashurst Stockholm, le­dan­de in­om M&A och bank/fi­nans. Hamilton kom­mer ef­ter trans­ak­tio­nen be­stå av cir­ka 80 ju­ris­ter och 110 med­ar­be­ta­re.

En av de störs­ta trans­ak­tio­ner­na på den svens­ka ad­vo­kat­mark­na­den ge­nom­förs när he­la tea­met från Ashurst Stockholm för­stär­ker Hamilton och ska­par en av Sveriges störs­ta af­färsju­ri­dis­ka råd­gi­va­re. Verksamheten kom­mer att be­dri­vas un­der nam­net Hamilton och kom­bi­ne­rar Hamiltons le­dan­de po­si­tion in­om bland an­nat tvist och obe­stånd med Ashurst Stockholms styr­ka in­om M&A och bank/fi­nans.

”Genom trans­ak­tio­nen ri­tar vi om kar­tan på den svens­ka ad­vo­kat­mark­na­den. Ashurst-teamets styr­ka in­om M&A och bank/fi­nans kom­plet­te­rar Hamiltons re­dan le­dan­de po­si­tion in­om tvist och obe­stånd på ett ut­märkt sätt, och nu finns al­la för­ut­sätt­ning­ar för att nå vår vi­sion som den mest an­sed­da och ef­ter­trak­ta­de af­färsju­ri­dis­ka råd­gi­va­ren i Sverige för så­väl kli­en­ter som med­ar­be­ta­re”, sä­ger Thomas Nygren, sty­rel­se­ord­fö­ran­de på Hamilton.

”Vi går till Hamilton ef­tersom den stra­te­gis­ka pass­for­men är per­fekt och den sam­man­slag­na verk­sam­he­ten ger oss ett fan­tas­tiskt er­bju­dan­de till mark­na­den. Vi har även sam­syn på vil­ka vär­de­ring­ar som ska ge­nom­sy­ra verk­sam­he­ten. Vårt DNA be­står av högs­ta kva­li­tet och ser­vice­ni­vå – vi ska ut­mär­ka oss ge­nom vårt en­ga­ge­mang”, sä­ger Jon Ericson, Managing Partner på Ashurst Stockholm.

”Vi kom­mer ha en re­la­tion till Hamilton som sä­ker­stäl­ler att in­ter­na­tio­nel­la kli­en­ter med af­fä­rer i Sverige får fort­satt till­gång till hög­klas­sig svensk af­färsju­ri­disk råd­giv­ning, och att svens­ka kli­en­ter kan få till­gång till Ashursts in­ter­na­tio­nel­la nät­verk. Denna öm­se­si­digt gi­van­de re­la­tion mel­lan de två fir­mor­na kom­mer sä­ker­stäl­la att det finns en bre­da­re platt­form att mö­ta kli­en­tens be­hov”, sä­ger Paul Jenkins, Managing Partner på Ashurst.

Efter trans­ak­tio­nen, som pla­ne­ras att ge­nom­fö­ras den 1 ju­li 2016, kom­mer Hamilton be­stå av to­talt cir­ka 80 ju­ris­ter och 110 med­ar­be­ta­re i Stockholm. I sam­band med det­ta till­trä­der Johannes Ericson, idag de­lä­ga­re och an­sva­rig för tvist­lös­ning på Hamilton, som Managing Partner. Thomas Nygren kvar­står i rol­len som sty­rel­se­ord­fö­ran­de.

Pontus Bergsten, Martin Börresen, Jon Ericson, Eric Halvarsson och Mats Johnsson från Ashurst blir part­ners i Hamilton. I sam­band med över­gång­en kom­mer även Charles Andersson och Fredrik Hag från Ashurst att ut­ses som nya part­ners.

Verksamheten kom­mer be­dri­vas in­om nio spe­ci­a­li­se­ra­de grup­per; ar­bets­rätt, bank och fi­nans, fas­tig­hets­rätt, ka­pi­tal­mark­nad, kon­kur­rens/upp­hand­ling, M&A, obe­stånd, TMT/IP och tvist­lös­ning.

För mer in­for­ma­tion, kon­tak­ta:

Thomas Nygren, Styrelseordförande Hamilton

+46 70 892 55 24

Jon Ericson, Managing Partner Ashurst Stockholm

+46 73 070 30 56