Hamilton Nyhet

Hamilton förstärker teamet ytterligare

Hamilton fort­sät­ter sin sats­ning mot den mest an­sed­da och ef­ter­trak­ta­de af­färsju­ri­dis­ka råd­gi­va­ren i Sverige ge­nom re­kry­te­ring­ar­na av Andreas Edenman, Nicklas Hansen och Emil Hedberg som nya part­ners. Rekryteringarna kom­plet­te­rar över­gång­en av he­la Ashurst Stockholms team till Hamilton och för­stär­ker er­bju­dan­det yt­ter­li­ga­re in­om fas­tig­hets­rätt, ar­bets­rätt och ka­pi­tal­mark­nads­rätt.

Nicklas Hansen an­slu­ter från Grönberg Advokatbyrå och blir an­sva­rig part­ner för Hamiltons fas­tig­hets­rätts­grupp. Andreas Edenman blir part­ner i Hamiltons ar­bets­rätts­grupp och har när­mast va­rit chefsju­rist vid Industriarbetsgivarna. Från Roschier an­slu­ter Emil Hedberg som blir ny part­ner i ka­pi­tal­mark­nads­grup­pen.

”Vi fort­sät­ter ri­ta om kar­tan på den svens­ka ad­vo­kat­mark­na­den. Genom re­kry­te­ring­ar­na av Andreas, Nicklas och Emil stärks yt­ter­li­ga­re spet­sen i vårt er­bju­dan­de mot mark­na­den”, sä­ger Thomas Nygren, sty­rel­se­ord­fö­ran­de.

”När vi re­kry­te­rar är det centralt att hit­ta med­ar­be­ta­re som ut­ö­ver mark­nads­le­dan­de ex­per­tis även de­lar vår syn på vil­ka vär­de­ring­ar som ska ge­nom­sy­ra verk­sam­he­ten. De ska ha rätt in­ställ­ning helt en­kelt. Med Andreas, Nicklas och Emil får vi tre nya part­ners som le­ve­re­rar högs­ta kva­li­tet och som verk­li­gen brin­ner för si­na re­spek­ti­ve upp­drag. Tillsammans kom­mer de bi­dra till att för­verk­li­ga vi­sio­nen som den högst an­sed­da och mest ef­ter­trak­ta­de af­färsju­ri­dis­ka råd­gi­va­ren och ar­bets­gi­va­ren i Sverige”, sä­ger Johannes Ericson, Managing Partner.

Andreas Edenman kom­mer när­mast från en tjänst som chefsju­rist vid Industriarbetsgivarna, en ar­bets­gi­var­or­ga­ni­sa­tion in­om Svenskt Näringsliv. Andreas har mång­å­rig och bred er­fa­ren­het av att ar­be­ta med ar­bets­rätts­li­ga frå­gor för någ­ra av de all­ra störs­ta fö­re­ta­gen i Sverige.

Nicklas Hansen kom­mer när­mast från Grönberg Advokatbyrå där han va­rit an­sva­rig för fas­tig­hets­rätts­grup­pen. Niklas har även ar­be­tat som bo­lagsju­rist på KF med hu­vud­sak­lig in­rikt­ning på KF:s fas­tig­hets­bo­lag. Nicklas ex­per­tis är fas­tig­hets­rätt och han har om­fat­tan­de er­fa­ren­het av fas­tig­hets­trans­ak­tio­ner, kom­mer­si­ell hy­res­rätt och fas­tig­hets­ut­veck­lings­pro­jekt.

Emil Hedberg kom­mer när­mast från Roschier där han va­rit verk­sam in­om grup­pen för ka­pi­tal­mark­nad och publik M&A. Emil har om­fat­tan­de er­fa­ren­het från nor­dis­ka och in­ter­na­tio­nel­la trans­ak­tio­ner samt från råd­giv­ning till svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la in­du­stri­bo­lag, pri­va­te equi­ty-ak­tö­rer och in­vest­ment­ban­ker.