Hamilton Artikel

Offentligt ackord om 50 % avseende Mforce AB

Södertörns tings­rätt höll den 10 mars 2016 ett bor­ge­närs­sam­man­trä­de om of­fent­ligt ac­kord om 50 % av­se­en­de Mforce AB. Tingsrätten kon­sta­te­ra­de att 97,8 % av an­ta­let när­va­ran­de bor­ge­nä­rer, re­pre­sen­te­ran­de 78,4 % av när­va­ran­de bor­ge­nä­rers ford­ring­ars sam­man­lag­da be­lopp, rös­ta­de för ac­kords­för­sla­get. Erforderlig ma­jo­ri­tet ha­de där­med upp­nåtts och tings­rät­ten fast­ställ­de där­ef­ter ac­kords­för­sla­get.

Dagens Industri har i en ar­ti­kel av den 14 mars 2016 upp­märk­sam­mat den tvist som fö­re­lig­ger mel­lan Mforce AB och Fortum Värme av­se­en­de byg­get av biobräns­le­kraft­vär­me­ver­ket KVV8 i Värtahamnen. Artikeln går att lä­sa här

Underrättelse om ut­be­tal­ning av ac­kords­lik­vi­den som skic­kats till bo­la­gets bor­ge­nä­rer fin­ner du här.