Corporate | M&A Uppdrag

Hamilton biträdde Alternativa

Hamilton bi­träd­de Alternativa vid sam­gå­en­det mel­lan Alternativa och Pepins. Alternativa är en platt­form för ak­ti­e­han­del och med Pepins eta­ble­ras nu en tjänst för equi­ty crowd fun­ding, som ock­så er­bju­der lik­vi­di­tet i ak­ti­en via egen han­dels­plats. Pepins rik­tar sig till bo­lag som har en kom­mer­si­a­li­se­rad pro­dukt och som sö­ker ex­pan­sions­ka­pi­tal. Hamiltons team led­des av Martin Prager och Lisa Ericsson.