Konkurrens och upphandling Uppdrag

Hamilton har vunnit två upphandlingsmål för TDC

Hamilton har ny­li­gen fö­re­trätt IT- och te­le­kom­bo­la­get TDC i dom­stol i två mål ang of­fent­lig upp­hand­ling.

Det ena må­let gäll­de Region Västerbottens upp­hand­ling av te­le­kom­mu­ni­ka­tions­tjäns­ter för Västerbottens och Norrbottens län. Förvaltningsrätten i Umeå bi­föll TDC:s ta­lan och be­slu­ta­de att upp­hand­ling­en skul­le gö­ras om. Det and­ra må­let gäll­de Region Östergötlands av­rop från Kammarkollegiets ra­mav­tal Kommunikation som tjänst, i form av för­ny­ad kon­kur­rens­ut­sätt­ning. Förvaltningsrätten i Linköping bi­föll TDC:s ta­lan och be­slu­ta­de att av­ro­pet skul­le gö­ras om.

Båda för­valt­nings­rätts­do­mar­na har vun­nit la­ga kraft. Ombud för TDC i bå­da må­len var ad­vo­ka­ter­na Fredrik Linder och Mikael Dubois.