Konkurrens och upphandling Nyhet

Hamilton har företrätt AGA i upphandling av FMV

Försvarets ma­te­ri­el­verk (FMV) har ge­nom­fört en upp­hand­ling av för­sva­rets be­hov av in­dust­ri­el­la och me­di­cins­ka ga­ser. AGA Gas fick in­te till­del­ning och an­sök­te om över­pröv­ning av upp­hand­ling­en till Förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten har i en­lig­het med AGA:s yr­kan­de med­de­lat dom om rät­tel­se in­ne­bä­ran­de att en ny an­buds­ut­vär­de­ring ska gö­ras. FMV har med an­led­ning av do­men fat­tat ett nytt till­del­nings­be­slut där AGA Gas valts som le­ve­ran­tör och bo­la­get har där­ef­ter teck­nat av­tal med FMV.

Ombud för AGA var ad­vo­ka­ter­na Fredrik Linder och Mikael Dubois.