Insolvens och rekonstruktion Nyhet

Mforce AB i rekonstruktion

Mforce AB har be­vil­jats fö­re­tags­re­kon­struk­tion av Södertörns tings­rätt den 24 no­vem­ber 2015. Advokat Lars Eric Gustafsson, Hamilton, är ut­sedd till re­kon­struk­tör.

Bifogad un­der­rät­tel­se till bor­ge­nä­rer­na in­ne­hål­ler en re­do­gö­rel­se över re­kon­struk­tions­be­slu­tets in­ne­börd, in­for­ma­tion om Mforce AB och bo­la­gets eko­no­mis­ka svå­rig­he­ter samt en kal­lel­se till bor­ge­närs­sam­man­trä­de.

Underrättelse till Mforce AB:s bor­ge­nä­rer

Aktuellt

Se fler Nyheter