Hamilton Nyhet

Hamilton förstärker med ny delägare inom bank och finans

Vi har gläd­jen att med­de­la att ad­vo­ka­ten Per Gustaf (PG) Ekbom in­trä­der som ny de­lä­ga­re i Hamilton och an­slu­ter till by­råns bank och fi­nans­grupp per den 1 de­cem­ber 2015.

PG har lång, bred och ge­di­gen er­fa­ren­het av bank- och fi­nans­re­la­te­rad ju­ri­dik, med ett sär­skilt fo­kus mot sto­ra in­ve­ste­rings­kre­di­ter, för­värvs- och fas­tig­hets­fi­nan­sie­ring, flyg­fi­nan­sie­ring och an­nan till­gångs­fi­nan­sie­ring, och ska till­sam­mans med Fredrik Gillgren, som an­sva­rar för Hamiltons verk­sam­het in­om bank och fi­nans, yt­ter­li­ga­re ut­veck­la, bred­da och för­stär­ka verk­sam­he­ten.

PG har ti­di­ga­re va­rit verk­sam vid Hammarskiöld & Co och kom­mer när­mast från Ashurst där han va­rit verk­sam som ad­vo­kat och de­lä­ga­re.

– Med PG Ekboms in­trä­de som de­lä­ga­re i Hamilton kom­plet­te­rar och för­stär­ker vi vårt er­bju­dan­de in­om bank och fi­nans och för­tyd­li­gar sam­ti­digt by­råns fo­kus mot och er­bju­dan­de in­om trans­ak­tio­ner, sä­ger Christoffer Hamilton, de­lä­ga­re och MP på Hamilton.