Insolvens och rekonstruktion Nyhet

Första utdelning med 20 % till fordringsägare i Onoff-konkursen

Den 11 ju­li 2015, fy­ra år ef­ter det att Onoff gick i kon­kurs, be­dö­mer kon­kurs­för­val­ta­ren, ad­vo­kat Lars Eric Gustafsson på Hamilton, att det finns till­räck­ligt med mar­gi­nal i re­la­tion mel­lan till­gång­ar­na i kon­kurs­bo­et och de fast­ställ­da skul­der­na för att un­der­hands­ut­del­ning till ford­rings­ä­ga­re med opri­o­ri­te­ra­de ford­ring­ar ska kun­na ske.

Bedömningen görs bl.a. mot bak­grund av att av­veck­ling­en av Onoffs till­gång­ar in­led­nings­vis va­rit myc­ket fram­gångs­rik samt att det un­der vå­ren träf­fats en för­lik­ning i en av de tvis­ter som kon­kurs­bo­et va­rit in­blan­dad i, vil­ken med­fört att kon­kurs­bo­et till­förts yt­ter­li­ga­re till­gång­ar.

Underhandsutdelning sker med be­lopp mot­sva­ran­de 20 pro­cent av de skul­der som fast­ställts i det ge­nom­för­da be­vak­nings­för­fa­ran­det hos tings­rät­ten.

– Vi har dock va­rit nöd­ga­de att un­dan­ta vis­sa ford­rings­ä­ga­re från un­der­hands­ut­del­ning, vil­ket na­tur­ligt­vis in­te be­ty­der att de går mis­te om ut­del­ning när kon­kur­sen kan av­sluts, sä­ger Lars Eric Gustafsson.

Undantaget gäl­ler pga. oli­ka for­mel­la skäl i de fall där det fort­fa­ran­de rå­der tvist med ford­rings­ä­ga­re om hur myc­ket de ska få be­va­ka i kon­kur­sen, samt vad gäl­ler ford­rings­ä­ga­re med lö­ne­ford­ring­ar, ut­länds­ka ford­rings­ä­ga­re och ford­rings­ä­ga­re med ford­ring­ar som un­der­sti­ger et­tu­sen kro­nor.

– Jag räk­nar med att det ska finns ut­rym­me till yt­ter­li­ga­re ca 20 % ut­del­ning då kon­kur­sen kan av­slu­tas för­hopp­nings­vis un­der 2016 sä­ger Lars Eric Gustafsson.

Aktuellt

Se fler Nyheter