Konkurrens och upphandling Nyhet

Rapport offentlig upphandling i Sverige 2015

Hamilton har för elf­te året i rad skri­vit en rap­port om of­fent­lig upp­hand­ling i Sverige i pub­li­ka­tio­nen ”Public Procurement 2015 – an over­vi­ew of re­gu­la­tion in 30 ju­ris­dic­tions world­wi­de”, ut­gi­ven av Law Business Research Ltd.

Författare till rap­por­ten är Fredrik Linder, Emma Berglund och Mikael Dubois.

Läs rap­por­ten här!